Crohnin tauti ja suun terveys

hel­mi 23, 2020 | Suun ter­veys

Tutkimuk­set osoit­ta­vat yhtey­den Crohnin taudin ja suun ter­vey­den välil­lä. Crohnin tau­ti aiheut­taa kroonisen tule­hdusti­lan tietyis­sä suolen osis­sa sekä suolen ulkop­uolis­ten elin­ten häir­iöitä. Suuoireet voivat ennakoi­da Crohnin taudin puhkeamista. Suun alueen muu­tok­sien esi­in­tyessä, puhutaan oraalis­es­ta Crohnin taud­ista, OCD:stä.

Crohnin taudin lääkehoito voi aiheuttaa sivuvaikutuksia suussa

Crohnin taudin hoitoon käytet­tävät lääk­keet voivat aiheut­taa mm. limakalvo­muu­tok­sia, suun kuiv­u­mista sekä sieni‑, suu- ja huuli­t­ule­hduk­sia. Sien­i­t­ule­hduk­set ja suun kuiv­u­mi­nen lisäävät riskiä kariek­selle eli ham­paan reikiintymiselle. 

 

Lisäk­si tau­ti­in yhdis­tet­tyjä suun oire­i­ta ovat huul­ten ja kasvo­jen tur­vo­tus, poskien limakalvo­jen pak­su­un­tu­mi­nen, aftat sekä ien­tule­hdus eli gin­givi­it­ti. Suun limakalvo­jen poimui­hin voi syn­tyä hel­posti ärtyviä helt­ta­maisia kudok­sia, jot­ka voivat aiheut­taa kipua esimerkik­si ham­pai­ta harjatessa.

 

Crohnin taudin hoitona voidaan käyt­tää sol­un­sal­paa­jia, jot­ka heiken­tävät vas­tus­tuskykyä. On siis tärkeää ylläpitää suuhy­gien­i­aa, tule­hdusten ehkäisemiseksi.

 

Miten Crohnin tauti vaikuttaa suun terveyden itsehoitoon? 

Suun oireilua lievit­tää hyvä hoito­tas­apaino. Lievässä vai­heessa suun tule­hduk­sia esi­in­tyy vähem­män, kuin akti­ivises­sa. Tutkimusten mukaan Crohnin taudin pahen­e­mis­vai­hei­ta esi­in­tyy kak­si ker­taa toden­näköisem­min tupakoit­si­joil­la, joten tupakoin­nin lopet­ta­mi­nen on eri­tyisen tärkeää hyvälle hoito­tas­apain­ol­la ja suun terveydelle.

 

Hoito­tas­apain­oa lisää vähäkui­tu­inen, lak­toosi­ton sekä run­saspro­tei­ini­nen ruokavalio. Pitkäaikaisen kor­ti­sonilääk­i­tyk­sen ja maito­tuot­tei­den rajoit­tamisen takia on suositeltavaa käyt­tää D‑vi­ta­mi­i­ni- ja kal­si­um­lisiä ham­paiden ja luus­ton hyv­in­voin­nin kannalta.

 

Suuhy­gien­ian ylläpitämisek­si suositel­laan ham­paiden har­jaamista kahdesti päivässä, ham­masvälien ja kie­len puhdis­tamista sekä ksyl­i­toli­tuot­tei­ta ruokailu­jen jäl­keen kariek­sen ja suun kuiv­u­misen ehkäisemisek­si. Lisäk­si esimerkik­si sen­si­ti­ivisille ham­paille tarkoite­tus­ta ham­mas­tah­nas­ta voi olla hyötyä.

 

Ien­tule­hduk­si­in ja suun haavau­mi­in voi käyt­tää kor­ti­sonivoidet­ta. Aftoi­hin voidaan käyt­tää kor­tikos­teroidi­valmis­tei­ta. Suun kuiv­u­ut­ta voi vähen­tää öljy­jen sekä apteekissa myytävien teko­sylki­valmis­tei­den ja geel­ien avul­la. Myös veden­juon­ti on tärkeää suun kuiv­u­ud­es­ta kärsivälle. 

 

Kerro hammaslääkärille perussairaudestasi

Crohnin tau­tia sairas­ta­van on suositeltavaa käy­dä sään­nöl­lis­es­ti suun tarkas­tuk­ses­sa, vähin­tään ker­ran vuodessa. Suun tule­hduk­set voivat pahen­taa Crohnin tau­tia, minkä takia on eri­tyisen tärkeää hoitaa ja löytää myös piilevät tule­hduk­set. Ham­maslääkäri voi pois­taa suun limakalvo­jen helt­ta­maiset kasvus­tot kirur­gis­es­ti, jos ne aiheut­ta­vat merkit­tävää haittaa.

 

Ker­ro ham­maslääkärille perus­sairaud­es­ta sekä lääkkeistä, mitä käytät, jot­ta sairaus voidaan ottaa huomioon hoidossa.

 

https://furka.fi/

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899