Crohnin tauti ja suun terveys

helmi 23, 2020 | Suun terveys

Tutki­mukset osoit­tavat yhteyden Crohnin taudin ja suun terveyden välillä. Crohnin tauti aiheuttaa kroonisen tuleh­dus­tilan tietyissä suolen osissa sekä suolen ulkopuo­listen elinten häiriöitä. Suuoireet voivat ennakoida Crohnin taudin puhkea­mista. Suun alueen muutoksien esiin­tyessä, puhutaan oraali­sesta Crohnin taudista, OCD:stä.

Crohnin taudin lääke­hoito voi aiheuttaa sivuvai­ku­tuksia suussa

Crohnin taudin hoitoon käytet­tävät lääkkeet voivat aiheuttaa mm. limakal­vo­muu­toksia, suun kuivu­mista sekä sieni‑, suu- ja huuli­tu­leh­duksia. Sieni­tu­leh­dukset ja suun kuivu­minen lisäävät riskiä kariek­selle eli hampaan reikiintymiselle. 

 

Lisäksi tautiin yhdis­tettyjä suun oireita ovat huulten ja kasvojen turvotus, poskien limakal­vojen paksuun­tu­minen, aftat sekä ientu­lehdus eli gingi­viitti. Suun limakal­vojen poimuihin voi syntyä helposti ärtyviä heltta­maisia kudoksia, jotka voivat aiheuttaa kipua esimer­kiksi hampaita harjatessa.

 

Crohnin taudin hoitona voidaan käyttää solun­sal­paajia, jotka heiken­tävät vastus­tus­kykyä. On siis tärkeää ylläpitää suuhy­gieniaa, tuleh­dusten ehkäisemiseksi.

 

Miten Crohnin tauti vaikuttaa suun terveyden itsehoitoon? 

Suun oireilua lievittää hyvä hoito­ta­sa­paino. Lievässä vaiheessa suun tuleh­duksia esiintyy vähemmän, kuin aktii­vi­sessa. Tutki­musten mukaan Crohnin taudin pahene­mis­vai­heita esiintyy kaksi kertaa toden­nä­köi­semmin tupakoit­si­joilla, joten tupakoinnin lopet­ta­minen on erityisen tärkeää hyvälle hoito­ta­sa­pai­nolla ja suun terveydelle.

 

Hoito­ta­sa­painoa lisää vähäkui­tuinen, laktoo­siton sekä runsas­pro­teii­ninen ruoka­valio. Pitkä­ai­kaisen korti­so­ni­lää­ki­tyksen ja maito­tuot­teiden rajoit­ta­misen takia on suosi­tel­tavaa käyttää D‑vita­miini- ja kalsium­lisiä hampaiden ja luuston hyvin­voinnin kannalta.

 

Suuhy­gienian ylläpi­tä­mi­seksi suosi­tellaan hampaiden harjaa­mista kahdesti päivässä, hammas­välien ja kielen puhdis­ta­mista sekä ksyli­to­li­tuot­teita ruokai­lujen jälkeen karieksen ja suun kuivu­misen ehkäi­se­mi­seksi. Lisäksi esimer­kiksi sensi­tii­vi­sille hampaille tarkoi­te­tusta hammas­tah­nasta voi olla hyötyä.

 

Ientu­leh­duksiin ja suun haavaumiin voi käyttää korti­so­ni­voi­detta. Aftoihin voidaan käyttää korti­kos­te­roi­di­val­mis­teita. Suun kuivuutta voi vähentää öljyjen sekä aptee­kissa myytävien tekosyl­ki­val­mis­teiden ja geelien avulla. Myös veden­juonti on tärkeää suun kuivuu­desta kärsivälle. 

 

Kerro hammas­lääkärille perussairaudestasi

Crohnin tautia sairas­tavan on suosi­tel­tavaa käydä säännöl­li­sesti suun tarkas­tuk­sessa, vähintään kerran vuodessa. Suun tuleh­dukset voivat pahentaa Crohnin tautia, minkä takia on erityisen tärkeää hoitaa ja löytää myös piilevät tuleh­dukset. Hammas­lääkäri voi poistaa suun limakal­vojen heltta­maiset kasvustot kirur­gi­sesti, jos ne aiheut­tavat merkit­tävää haittaa.

 

Kerro hammas­lääkärille perus­sai­rau­desta sekä lääkkeistä, mitä käytät, jotta sairaus voidaan ottaa huomioon hoidossa.

 

https://furka.fi/

Hammas­lääkäri Oulussa ja Iissä

Hammaslääkäri­asema Furka on toiminut Oulussa jo vuodesta 1980 Terve­tuloa luotet­taviin ja kokeneisiin käsiin! Palve­lemme Oulun lisäksi Iin keskus­tassa. Furkaan pääset jousta­vasti ilman pitkiä jonotusaikoja. Furka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899