Astma ja suun terveys

maalis 23, 2020 | Suun ter­veys

Ast­ma on pitkäaikainen keuhko­sairaus, joka johtuu keuhkop­utk­iston limakalvo­jen tule­hdusti­las­ta. Ast­ma on yksi yleisimpiä kansan­taute­ja, 6–9% väestöstä sairas­taa ast­maa. Ast­ma voi puh­je­ta lap­su­udessa tai aikuisiässä ja usein taustal­la on perin­nölli­nen alt­tius. Ast­man aiheut­tami­in oireisi­in kuu­luu yskä, hen­ge­nahdis­tus, limaner­i­tys sekä hen­gen vinkuminen.

 

Astman lääkehoito kaksinkertaistaa kariesriskin

Ast­man hoitoon käytet­tävät inhalaa­ti­olääk­keet sisältävät usein vaikut­ta­vana aineena kor­tikos­teroide­ja, jot­ka altista­vat hiivakasvulle suun alueel­la, sil­lä osa lääkeaineesta jää suuhun sisään­hen­gitet­täessä. Inhalaa­tio­jauheet sisältävät usein lak­toosia eli maitosok­e­ria, joka luo otol­liset olo­suh­teet bak­tee­rien kasvulle ja kiin­nit­tymiselle kiil­teeseen ja näin lisää riskiä kariek­sen syn­tymiselle. Hen­gitet­tävät lääk­keet laske­vat myös suun pH-arvoa eli lisäävät hap­pa­muut­ta, mikä paran­taa bak­tee­rien eli­nolo­suhtei­ta ja lisää plakin määrää.

Muut lääk­keet, joi­ta käytetään ast­man hoi­dos­sa vähen­tävät pitkäaikaises­ti käytet­tynä syl­jener­i­tys­tä sekä kui­v­at­ta­vat suu­ta lisäten karies­bak­tee­rien määrää. Syl­jener­i­tyk­sen vähen­tymi­nen lisää myös limakalvo­jen arku­ut­ta, mikä saat­taa hai­ta­ta pro­teesien pysyvyyt­tä ja aiheut­taa limakalvopainaumia.

 

Astmaa sairastavan täytyy kiinnittää erityistä huomiota omahoitoon

 

Suuhygienia

Ast­man aiheut­tamia riske­jä suun ter­vey­delle voi alen­taa merkit­tävästi huomioimal­la tiet­tyjä seikko­ja. Tärkeää onkin pitää huol­ta hyvästä suuhy­gien­i­as­ta: nor­maalit hoito­su­osi­tuk­set, kuten ham­paiden pesem­i­nen kahdesti päivässä ja päivit­täi­nen lankaus pätevät myös astmaatikoille.

Sään­nölli­nen ate­ri­aryt­mi ja ksyl­i­toli­tuot­teet syön­nin jäl­keen vähen­tävät ham­paisi­in kohdis­tu­vaa kemi­al­lista rasitus­ta. Vah­va kiille ehkäisee karies­bak­tee­rien aiheut­ta­maa ham­paiden reikiintymistä.

 

Miten suun kuivuutta voi vähentää?

Suun kuiv­u­ud­es­ta kär­siville suositel­laan esimerkik­si ksyl­i­toli­tuot­tei­den, kuten puruku­mien ja pastil­lien käyt­töä niiden syl­jen eri­tys­tä lisäävän vaiku­tuk­sen joh­dos­ta. Veden­juon­ti on yksi helpoim­mista tavoista kos­tut­taa suu­ta. Suu­ta voi kos­teut­taa myös öljy­jen ja apteekissa myytävien teko­sylki­valmis­tei­den ja geel­ien avulla.

 

Inhalaatiolääkkeiden ottaminen

Oikeaop­pinen tekni­ik­ka lääkkei­den annos­telus­sa vähen­tää lääkeaine­jäämien aiheut­tamia hait­tavaiku­tuk­sia suus­sa. Inhaloin­titekni­ikkaan saa ohjaus­ta ter­veyskeskuk­ses­ta tai apteekista.

Eri­tyisen tärkeää on purskutel­la vedel­lä inhaloitavien lääkkei­den annos­telun jäl­keen. Huuhtelu­vesi tulee sylkäistä pois, eikä sitä saa niel­lä, jot­ta lääkeainet­ta ei jäisi suun pinnoille.

 

Säännöllisellä suun tarkastuksella piilevät ongelmat huomataan hyvissä ajoin

Suun ter­vey­den ylläpitämi­nen on tärkeää, sil­lä useim­miten ongel­mat hoide­taan helpom­min, kun ne on löy­det­ty aikaises­sa vai­heessa. Ast­man hoitoon käytet­tävät lääk­keet nopeut­ta­vat esimerkik­si kariek­sen etenemistä.

Suun ter­vey­den­huol­los­sa käytetään ainei­ta, joille ast­maatikko voi olla yli­herkkä. Saa­pues­sasi vas­taan­otolle, muista ker­toa perus­sairaud­estasi. Suositeltavaa olisi myös ottaa inhalaat­tori mukaan, siltä var­al­ta, että ast­mako­htaus iskee kesken toimenpiteen.

 

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899