Astma ja suun terveys

maalis 23, 2020 | Suun terveys

Astma on pitkä­ai­kainen keuhko­sairaus, joka johtuu keuhko­put­kiston limakal­vojen tuleh­dus­ti­lasta. Astma on yksi yleisimpiä kansan­tauteja, 6–9% väestöstä sairastaa astmaa. Astma voi puhjeta lapsuu­dessa tai aikui­siässä ja usein taustalla on perin­nöl­linen alttius. Astman aiheut­tamiin oireisiin kuuluu yskä, henge­nah­distus, limane­ritys sekä hengen vinkuminen.

 

Astman lääke­hoito kaksin­ker­taistaa kariesriskin

Astman hoitoon käytet­tävät inhalaa­tio­lääkkeet sisäl­tävät usein vaikut­tavana aineena korti­kos­te­roideja, jotka altis­tavat hiiva­kas­vulle suun alueella, sillä osa lääke­ai­neesta jää suuhun sisään­hen­gi­tet­täessä. Inhalaa­tio­jauheet sisäl­tävät usein laktoosia eli maito­so­keria, joka luo otolliset olosuhteet bakteerien kasvulle ja kiinnit­ty­mi­selle kiilteeseen ja näin lisää riskiä karieksen synty­mi­selle. Hengi­tet­tävät lääkkeet laskevat myös suun pH-arvoa eli lisäävät happa­muutta, mikä parantaa bakteerien elino­lo­suh­teita ja lisää plakin määrää.

Muut lääkkeet, joita käytetään astman hoidossa vähen­tävät pitkä­ai­kai­sesti käytettynä sylje­ne­ri­tystä sekä kuivat­tavat suuta lisäten karies­bak­teerien määrää. Sylje­ne­ri­tyksen vähen­ty­minen lisää myös limakal­vojen arkuutta, mikä saattaa haitata proteesien pysyvyyttä ja aiheuttaa limakalvopainaumia.

 

Astmaa sairas­tavan täytyy kiinnittää erityistä huomiota omahoitoon

 

Suuhy­gienia

Astman aiheut­tamia riskejä suun tervey­delle voi alentaa merkit­tä­västi huomioi­malla tiettyjä seikkoja. Tärkeää onkin pitää huolta hyvästä suuhy­gie­niasta: normaalit hoito­suo­si­tukset, kuten hampaiden peseminen kahdesti päivässä ja päivit­täinen lankaus pätevät myös astmaatikoille.

Säännöl­linen ateria­rytmi ja ksyli­to­li­tuotteet syönnin jälkeen vähen­tävät hampaisiin kohdis­tuvaa kemial­lista rasitusta. Vahva kiille ehkäisee karies­bak­teerien aiheut­tamaa hampaiden reikiintymistä.

 

Miten suun kuivuutta voi vähentää?

Suun kuivuu­desta kärsi­ville suosi­tellaan esimer­kiksi ksyli­to­li­tuot­teiden, kuten purukumien ja pastillien käyttöä niiden syljen eritystä lisäävän vaiku­tuksen johdosta. Veden­juonti on yksi helpoim­mista tavoista kostuttaa suuta. Suuta voi kosteuttaa myös öljyjen ja aptee­kissa myytävien tekosyl­ki­val­mis­teiden ja geelien avulla.

 

Inhalaa­tio­lääk­keiden ottaminen

Oikeaop­pinen tekniikka lääkkeiden annos­te­lussa vähentää lääke­ai­ne­jäämien aiheut­tamia haitta­vai­ku­tuksia suussa. Inhaloin­ti­tek­niikkaan saa ohjausta terveys­kes­kuk­sesta tai apteekista.

Erityisen tärkeää on pursku­tella vedellä inhaloi­tavien lääkkeiden annos­telun jälkeen. Huuhte­luvesi tulee sylkäistä pois, eikä sitä saa niellä, jotta lääke­ai­netta ei jäisi suun pinnoille.

 

Säännöl­li­sellä suun tarkas­tuk­sella piilevät ongelmat huomataan hyvissä ajoin

Suun terveyden ylläpi­tä­minen on tärkeää, sillä useim­miten ongelmat hoidetaan helpommin, kun ne on löydetty aikai­sessa vaiheessa. Astman hoitoon käytet­tävät lääkkeet nopeut­tavat esimer­kiksi karieksen etenemistä.

Suun tervey­den­huol­lossa käytetään aineita, joille astmaa­tikko voi olla yliherkkä. Saapuessasi vastaa­no­tolle, muista kertoa perus­sai­rau­destasi. Suosi­tel­tavaa olisi myös ottaa inhalaattori mukaan, siltä varalta, että astma­kohtaus iskee kesken toimenpiteen.

 

Hammas­lääkäri Oulussa ja Iissä

Hammaslääkäri­asema Furka on toiminut Oulussa jo vuodesta 1980 Terve­tuloa luotet­taviin ja kokeneisiin käsiin! Palve­lemme Oulun lisäksi Iin keskus­tassa. Furkaan pääset jousta­vasti ilman pitkiä jonotusaikoja. Furka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899