Anemia ja suun terveys

huhti 23, 2023 | Suun ter­veys

Ane­mia voi johtua rau­dan­pu­ut­teesta, B12-vita­mi­inin tai fooli­hapon eli B9-vita­mi­inin puut­teesta, puna­solu­jen kiihtyneestä hajoamisnopeud­es­ta tai veren­vuo­dos­ta. Rau­dan­puute on yleisin syy ane­mi­aan. Ane­mia itsessään ei ole sairaus, vaan mon­isyn­tyi­nen oire, joka voi johtua mon­es­ta syys­tä tai sairaud­es­ta. Ane­mi­an syy pitää aina selvit­tää lääkärin vastaanotolla.

Mistä anemia johtuu?

Syitä ane­mi­alle ovat esimerkik­si rau­dan­puute, B12- tai B9-vita­mi­inin puu­tos, puna­solu­jen nopeu­tunut hajoami­nen sekä puna­solu­jen muo­dos­tu­misen häir­iö. Edel­lä maini­tu­ille tiloille altista­vat muun muas­sa puut­teelli­nen ruokavalio, sisäelin­ten veren­vuo­to (kuukautiset, ruoan­su­la­tuskana­van veren­vuo­to), sairaudet, jot­ka heiken­tävät rav­in­toainei­den ja vita­mi­inien imey­tymistä, Sjö­grenin oirey­htymä sekä krooni­nen maha­laukun limakalvon tule­hdus. Ane­mia määritel­lään siten, että hemoglo­bi­i­ni las­kee alle tason 117 g/l naisil­la sekä alle 134 g/l miehillä. 

 

Anemian eri alalajit voivat aiheuttaa erilaisia oireita suussa

Rau­dan­pu­uteane­mi­aan liit­tyvät suun oireet voivat näkyä esimerkik­si limakalvo­jen ohen­tu­mise­na ja vaa­len­tu­mise­na, suun haavau­mi­na, kie­len ja limakalvo­jen kipuilu­na, nielemis­vaikeuksi­na sekä ientulehduksena. 

B12-vita­mi­inin puut­teesta johtu­va ane­mia eli pernisiöösi ane­mia aiheut­taa samankaltaisia suuoire­i­ta kuin rau­dan­pu­uteane­mia eli kie­len ja limakalvo­jen kipuilua, haavau­mia sekä nielemis­vaikeuk­sia, mut­ta lisäk­si kie­len nystyröi­den surkas­tu­mista ja kie­len väri­tyk­sen muut­tumista punavi­iruisek­si ja täplikkääksi. 

 

Anemia lisää riskiä suun tulehduksille

Ane­mi­an syyn tutkimi­nen ja hoito on tärkeää myös suun ter­vey­den ylläpitämisek­si. Suun oma­hoito ja sään­nöl­liset suun tarkas­tuk­set ovat tärkeitä ane­mi­as­ta kär­sivälle, sil­lä ane­mi­at lisäävät riskiä suun alueen tule­hduk­sille. Suun oma­hoitoon sisäl­tyy ham­paiden har­jaus aamuisin ja iltaisin sekä ham­masvälien puhdis­t­a­mi­nen. Jos suun limakalvot aris­ta­vat, kan­nat­taa vält­tää natri­um­lau­ryylisul­faat­tia sisältäviä ham­mas­tah­no­ja, sil­lä ne voivat lisätä ärsy­tys­tä. Apteekissa on saatavil­la geele­jä, joil­la voidaan kos­teut­taa limakalvo­ja sekä helpot­taa aristusta.

 

Muista suun tarkastukset! 

Suun tarkas­tuk­ses­sa käymi­nen sään­nöl­lis­es­ti on suositeltavaa, jot­ta krooniset tule­hduk­set havait­taisi­in ja hoidet­taisi­in mah­dol­lisim­man nopeasti.

Kat­so vas­taan­ot­to­jemme yhteystiedot ja varaa aika: https://furka.fi/yhteystiedot/  

 

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899