Aiheut­taako juuri­hoito kipua?

marras 22, 2020 | Suun terveys

Ajatus juuri­hoi­dosta voi aiheuttaa pelon­se­kaisia tunteita, mutta siihen ei ole syytä, sillä juuri­hoito tehdään kivut­to­masti puudu­tuk­sessa. Tilas­tojen mukaan noin 67% hampaal­li­sista täysi-ikäisistä suoma­lai­sista on vähintään yksi juuri­hoi­dettu hammas.

Miksi hammas tarvitsee juurihoitoa?

Juuri­hoito on toimenpide, jolla poistetaan hamma­sy­timeen levinnyt tulehdus. Yleisin syy hamma­sy­timen tuleh­tu­miseen on pitkälle edennyt karies eli reikä. Tuleh­duksen voivat aiheuttaa myös esimer­kiksi hampaan lohkea­minen tai murtu­minen, hampaan kuluminen sekä hampaaseen kohdis­tunut isku, jolloin hamma­sydin paljastuu mikro­beille. Ilman juuri­hoitoa tuleh­tunut hammas joudutaan usein poistamaan, sillä tulehdus voi hoita­mat­tomana levitä leuka­luuhun asti.

Jos hampaassa on sykkivää kipua tai särkyä, hammasta vihloo kylmät tai erityi­sesti kuumat juomat ja ruuat tai se aristaa pures­kel­lessa, niin on mahdol­lista, että hammas tarvitsee juurihoitoa. 

 

Miten juuri­hoito tehdään? Sattuuko se?

Juuri­hoitoa varten täytyy ottaa röntgenkuva leuasta, jotta voidaan arvioida tuleh­dus­pe­säkkeen laajuus ja juurien asennot. Jos hampaan ydin ei ole täysin kuoliossa, siellä on vielä hermoja, jotka reagoivat kipuär­syk­keisiin. Tällöin hammas puudu­tetaan, jotta toimenpide olisi kivuton. Hampaan juuri­hoi­dossa tuleh­tunut kudos poistetaan, juuri­ka­navat puhdis­tetaan sekä hamma­sydin täytetään, jotta se ei pääse tuleh­tumaan uudestaan. Lopuksi hammas paikataan tai siihen tehdään kruunu. 

 

Juuri­hoito saattaa vaatia useamman hoitokerran

Aina juuri­hoitoa ei saada tehtyä kerralla, vaan se voi viedä kokonai­suu­dessaan 2–3 hoito­kertaa. Yksijuu­risten etuham­paiden juuri­hoito vie monesti vähemmän aikaa, kuin monijuu­risten takaham­paiden. Jos juuri­hoito tehdään osissa, niin hamma­sydin täytetään hoitojen välissä lääke­ai­neella, joka tappaa bakteereja ja näin hillitsee tuleh­dusta. Siksi onkin tärkeää olla yhtey­dessä hammas­lää­käriin, mikäli täyte irtoaa.

 

Miksi juuri­hoito ei ole aina paras ratkaisu?

Purennan kannalta on ensisi­jaista pyrkiä säilyt­tämään hammas. Jos potilaan yleistila on heikko, suuhy­gienian hoito riittä­mä­töntä, hammas sijaitsee purennan kannalta toissi­jai­sella paikalla tai hampaisto on huonossa kunnossa, niin juuri­hoito ei ole välttä­mättä kestävin ratkaisu. Tulehdus on voinut myös edetä niin pitkälle, että hammasta ei voida enää pelastaa juuri­hoi­dolla. Tällöin paras ratkaisu voi olla hampaan poista­minen, jonka lisäksi mietitään tarvetta ja vaihtoehtoja hampaan korvaamiselle.

 

Juuri­hoidon jälkeen

Juuri­hoidon jälkeinen hammas­särky lakkaa yleensä noin viikon sisällä juuri­hoidon aloittamisesta.Joissakin tapauk­sissa kipu saattaa kuitenkin jatkua myös aloitetun juuri­hoidon jälkeen, jolloin kyseessä voi olla hoitoon reagoi­maton hammas, joka joudutaan tällöin poistamaan. Juuri­hoidon ennuste on kuitenkin suhteel­lisen hyvä suurim­malle osalle hoide­tuista, sillä vain 5% juuri­hoi­de­tuista potilaista kärsii pitkit­ty­neistä kivuista puoli vuotta juuri­hoidon jälkeen.

 

Juuri­hoi­dettu hammas on taval­lista hammasta hauraampi ja siksi alttiimpi myös hampaan murtu­mille tai halkea­mille. Tästä syystä juuri­hoi­dettu hammas kannattaa kruunuttaa, jotta se kestäisi paremmin. Juuri­hoi­detun hampaan väri voi toimen­piteen jälkeen muuttua hieman muita hampaita harmaam­maksi. Värin muutos voidaan korjata hampaiden valkaisun avulla.

 

Eikö mieli ole vielä rauhallinen?

Jos ajatus juuri­hoi­dosta pelottaa edelleen, niin meillä Hammas­lääkäri­keskus Furkassa on mahdol­lisuus esilää­ki­tykseen tai nukutus­ham­mas­hoitoon. Lue lisää täältä.

Hammas­lääkäri Oulussa ja Iissä

Hammaslääkäri­asema Furka on toiminut Oulussa jo vuodesta 1980 Terve­tuloa luotet­taviin ja kokeneisiin käsiin! Palve­lemme Oulun lisäksi Iin keskus­tassa. Furkaan pääset jousta­vasti ilman pitkiä jonotusaikoja. Furka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899