Aiheuttaako juurihoito kipua?

mar­ras 22, 2020 | Suun ter­veys

Aja­tus juuri­hoi­dos­ta voi aiheut­taa pelon­sekaisia tun­tei­ta, mut­ta siihen ei ole syytä, sil­lä juuri­hoito tehdään kivut­tomasti puudu­tuk­ses­sa. Tilas­to­jen mukaan noin 67% ham­paal­li­sista täysi-ikäi­sistä suo­ma­lai­sista on vähin­tään yksi juuri­hoidet­tu hammas.

Miksi hammas tarvitsee juurihoitoa?

Juuri­hoito on toimen­pide, jol­la pois­te­taan ham­masy­timeen levin­nyt tule­hdus. Yleisin syy ham­masy­ti­men tule­htu­miseen on pitkälle eden­nyt karies eli reikä. Tule­hduk­sen voivat aiheut­taa myös esimerkik­si ham­paan lohkeami­nen tai mur­tu­mi­nen, ham­paan kulu­mi­nen sekä ham­paaseen kohdis­tunut isku, jol­loin ham­masy­din pal­jas­tuu mikrobeille. Ilman juuri­hoitoa tule­htunut ham­mas joudu­taan usein pois­ta­maan, sil­lä tule­hdus voi hoita­mat­tomana lev­itä leukalu­uhun asti.

Jos ham­paas­sa on sykkivää kipua tai särkyä, ham­mas­ta vihloo kylmät tai eri­tyis­es­ti kuumat juo­mat ja ruu­at tai se aris­taa pureskel­lessa, niin on mah­dol­lista, että ham­mas tarvit­see juurihoitoa. 

 

Miten juurihoito tehdään? Sattuuko se?

Juuri­hoitoa varten täy­tyy ottaa rönt­genku­va leuas­ta, jot­ta voidaan arvioi­da tule­hdus­pesäk­keen laa­ju­us ja juurien asen­not. Jos ham­paan ydin ei ole täysin kuo­lios­sa, siel­lä on vielä her­mo­ja, jot­ka reagoi­vat kipuärsykkeisi­in. Täl­löin ham­mas puudute­taan, jot­ta toimen­pide olisi kivu­ton. Ham­paan juuri­hoi­dos­sa tule­htunut kudos pois­te­taan, juurikana­vat puhdis­te­taan sekä ham­masy­din täytetään, jot­ta se ei pääse tule­htu­maan uud­estaan. Lopuk­si ham­mas paikataan tai siihen tehdään kruunu. 

 

Juurihoito saattaa vaatia useamman hoitokerran

Aina juuri­hoitoa ei saa­da tehtyä ker­ral­la, vaan se voi viedä kokon­aisu­udessaan 2–3 hoitok­er­taa. Yksi­ju­uris­ten etuham­paiden juuri­hoito vie mon­esti vähem­män aikaa, kuin moni­ju­uris­ten taka­ham­paiden. Jos juuri­hoito tehdään osis­sa, niin ham­masy­din täytetään hoito­jen välis­sä lääkeaineel­la, joka tap­paa bak­teere­ja ja näin hillit­see tule­hdus­ta. Sik­si onkin tärkeää olla yhtey­dessä ham­maslääkäri­in, mikäli täyte irtoaa.

 

Miksi juurihoito ei ole aina paras ratkaisu?

Puren­nan kannal­ta on ensisi­jaista pyrk­iä säi­lyt­tämään ham­mas. Jos poti­laan yleis­ti­la on heikko, suuhy­gien­ian hoito riit­tämätön­tä, ham­mas sijait­see puren­nan kannal­ta tois­si­jaisel­la paikalla tai ham­pais­to on huonos­sa kun­nos­sa, niin juuri­hoito ei ole vält­tämät­tä kestävin ratkaisu. Tule­hdus on voin­ut myös ede­tä niin pitkälle, että ham­mas­ta ei voi­da enää pelas­taa juuri­hoidol­la. Täl­löin paras ratkaisu voi olla ham­paan pois­t­a­mi­nen, jon­ka lisäk­si mietitään tarvet­ta ja vai­h­toe­hto­ja ham­paan korvaamiselle.

 

Juurihoidon jälkeen

Juuri­hoidon jälkeinen ham­massärky lakkaa yleen­sä noin viikon sisäl­lä juuri­hoidon aloittamisesta.Joissakin tapauk­sis­sa kipu saat­taa kuitenkin jatkua myös aloite­tun juuri­hoidon jäl­keen, jol­loin kyseessä voi olla hoitoon reagoima­ton ham­mas, joka joudu­taan täl­löin pois­ta­maan. Juuri­hoidon ennuste on kuitenkin suh­teel­lisen hyvä suurim­malle osalle hoide­tu­ista, sil­lä vain 5% juuri­hoide­tu­ista poti­laista kär­sii pitkit­tyneistä kivuista puoli vuot­ta juuri­hoidon jälkeen.

 

Juuri­hoidet­tu ham­mas on taval­lista ham­mas­ta hau­raampi ja sik­si alt­ti­impi myös ham­paan mur­tu­mille tai halkeamille. Tästä syys­tä juuri­hoidet­tu ham­mas kan­nat­taa kru­unut­taa, jot­ta se kestäisi parem­min. Juuri­hoide­tun ham­paan väri voi toimen­piteen jäl­keen muut­tua hie­man mui­ta ham­pai­ta har­maam­mak­si. Värin muu­tos voidaan kor­ja­ta ham­paiden valka­isun avulla.

 

Eikö mieli ole vielä rauhallinen?

Jos aja­tus juuri­hoi­dos­ta pelot­taa edelleen, niin meil­lä Ham­maslääkärikeskus Furkas­sa on mah­dol­lisu­us esilääk­i­tyk­seen tai nuku­tusham­mashoitoon. Lue lisää täältä.

Hammaslääkäri Oulussa ja Iissä

Ham­maslääkäri­ase­ma Fur­ka on toimin­ut Oulus­sa jo vuodes­ta 1980 Ter­ve­tu­loa luotet­tavi­in ja kokeneisi­in käsi­in! Palvelemme Oulun lisäk­si Iin keskus­tas­sa. Furkaan pääset jous­tavasti ilman pitk­iä jono­tu­saiko­ja. Fur­ka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaalihinnoilla.

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899