Hampaan juurenpään leikkaus

Ham­paan juuren­pään leikkaus, eli resek­tio, on pieni suukirurginen toimen­pide. Resek­tio tarvi­taan yleen­sä tilanteis­sa, jois­sa taval­lisel­la juuri­hoidol­la ei ole saatu hoidet­tua koko tule­hdusaluet­ta. Myös juuren­pään kys­ta hoide­taan ham­paan juuren­pään leikkauksella.

Milloin tarvitaan hampaan juurenpään leikkaus?

Resek­tio on tarpeen tilanteis­sa, jois­sa tavanomainen juuri­hoito ei ole hoi­tanut koko tule­hdusaluet­ta, uudelle juuri­hoidolle on este tai ham­paan juureen on muo­dos­tunut kysta.

Taval­lis­es­ti juuri­hoito tarvi­taan, kun ham­paan ydin on tule­htunut tai joutunut kuo­lioon. Juuri­hoi­dos­sa ham­paan ytimestä ja juurikanav­ista pois­te­taan tule­htunut kudos ja ne puhdis­te­taan. Lopuk­si juurikana­vat täytetään juu­ritäyt­teel­lä ja ham­mas paikataan tai kruunutetaan.

Lue lisää juuri­hoi­dos­ta tästä.

Joskus ham­paan juurikana­vat ovat niin ahtaat tai kaare­vat, että tavanomainen juuri­hoito ei onnis­tu ja tarvi­taan ham­paan juuren­pään leikkaus. Ham­paaseen on myös voitu asen­taa juuri­hoidon estävä nas­ta tai juurikanavaru­u­vi aiem­man ham­mashoidon aikana. Joskus juuri­hoi­dos­sa käytet­tävä instru­ment­ti katkeaa juurikana­van sisään ja estää uuden hoidon.

Pitkit­tyneen tule­hduk­sen seu­rauk­se­na ham­paan juureen ker­tyy joskus pieni nester­akku­la eli kys­ta. Kys­ta hoide­taan resektiolla.

Miten hampaan juurenpään leikkaus tehdään?

Resek­tio on suh­teel­lisen pieni suukirurginen toimen­pide, joka voidaan tehdä paikkallispuudutuksessa.

Ien­tä avataan sen ver­ran, että ham­paan juuren­pää saadaan näkyvi­in. Tule­htunut kudos pois­te­taan ja juuren­pää katkaistaan. Samal­la pyritään täyt­tämään ham­paan juurikana­vat ja juuren­päähän tehdään pieni paik­ka. Lopuk­si ien sul­je­taan ompeleilla.

Hampaan juurenpään leikkaus – jälkihoito

Resek­tion jäl­keen poti­laalle määrätään taval­lis­es­ti kip­ulääket­tä sekä tarvit­taes­sa antibioot­tiku­uri. Ensim­mäi­nen kip­ulääke on hyvä ottaa jo ennen kuin puudu­tus lakkaa vaikut­ta­mas­ta ja jatkos­sa lääkärin ohjei­den ja tarpeen mukaan.

Toimen­piteen jäl­keen voi juo­da nor­maal­isti, mut­ta syömistä on väl­tet­tävä kunnes puudu­tus lakkaa. Muu­ta­man päivän ajan toimen­piteen jäl­keen on hyvä vält­tää kovaa purentaa vaa­ti­vaa ruokaa, kylmiä tai kuumia ruokia sekä voimakkaasti maustet­tu­ja ruokia. Tupakoi­da ei saa muu­ta­maan päivään ja myös fyy­sistä rasitus­ta on hyvä vält­tää muu­ta­man päivän ajan.

Ompeleet pois­te­taan noin viikon kulut­tua toimen­piteestä. Leikkausalueen ham­pai­ta ei saa har­ja­ta ennen ompelei­den pois­toa. Tähän asti suu voidaan puhdis­taa purskut­tele­mal­la kloori­hek­sidi­inip­i­toista suuvettä.

Jälk­isärky ja tur­vo­tus on taval­lista ham­paan juuren­pään leikkauk­sen jäl­keen. Yleen­sä jälkioireet jatku­vat noin viikon ajan. Kylmähau­tomi­nen vähen­tää tur­vo­tus- ja mustel­mariskiä sekä jälkivuotoa.

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to