Purennan kuntou­tus­hoito

Erilaiset puren­ta­vaivat ovat yleisiä, ja niitä esiintyy kaiken ikäisillä. Lievät puren­ta­vaivat eivät yleensä vaadi hoitoa, mutta kivuliaat tai muuten rajoit­tavat oireet vaativat tutki­muksia ja niiden perus­teella suunni­teltua kuntoutusta.

Mistä puren­ta­vaivat johtuvat?

Puren­ta­vaivat voivat syntyä esimer­kiksi hampaisiin tai leukaan kohdis­tu­neiden tapaturmien tai puren­ta­vir­heiden seurauksena. Yksi taval­li­sim­mista puren­ta­vai­vojen aiheut­ta­jista on hampaiden narskuttelu eli bruksismi, joka lisää purema­li­hasten ja leuka­ni­velten rasitusta ja vaikuttaa pitkit­tyessään haital­li­sesti puren­tae­li­mistön kudoksiin. Narskuttelu voi ilmetä esimer­kiksi hampaiden tahat­tomana, edesta­kaisena kiris­telynä, alaleuan jäykis­ty­misenä tai tahdosta riippu­mat­tomana hampaiden yhteen puristamisena.

Muita puren­ta­vai­vojen syitä voivat olla esimer­kiksi tiukka yhteen­pu­re­minen, nivel­vä­li­levyn luiskah­ta­minen tai nivelreuma.

Päänsärky voi paljastaa purentavaivan

Purennan toiminnan häiriöt voivat olla leuka­ni­vel­pe­räisiä tai lihas­pe­räisiä. Tyypil­lisiä puren­ta­vaivoja ovat esimer­kiksi leuka­ni­velten naksahtelu tai rahina, alaleuan liike­häiriöt, suun avaami­son­gelmat ja kivut purema­li­hak­sissa tai leuka­ni­ve­lissä. Jatkuva ja selit­tä­mätön päänsärky, korva­kivut sekä niska- ja hartia­vaivat saattavat myös kieliä purentavaivoista.

Narskut­telua esiintyy usein nukkuessa, joten vaiva saattaa pysyä piilossa pitkään. Päivisin bruksismia saattaa esiintyä esimer­kiksi hermos­tut­tavien tai jännit­tävien tilan­teiden yhtey­dessä. Bruksismi aiheuttaa hampaiden kulumista ja lohkeilua, ja sen voi huomata esimer­kiksi paikkojen toistu­vasta irtoa­mi­sesta. Toisinaan bruksismin havaitsee ensim­mäisenä puoliso, joka kuulee narskut­te­lusta aiheu­tuvat äänet bruksaajan itsensä nukkuessa.

Puren­ta­vai­vojen totea­minen ja hoito

Puren­ta­vaivat todetaan oireiden ja hammas­lää­kärin suorit­taman puren­ta­fy­sio­lo­gisen tutki­muksen perus­teella. Ennen hoitoa voidaan tehdä myös rtg-tutkimus tarpeen mukaan.

Puren­ta­vai­vojen hoitona voidaan käyttää akryy­li­muo­vista puren­ta­kiskoa, joka valmis­tetaan yksilöl­li­sesti asiak­kaalle sopivaksi. Puren­ta­kisko rentouttaa purema­li­haksia, vähentää rasitusta leuka­ni­ve­lissä ja suojaa hampaita kulumi­selta. Kiskoa pidetään ylä- tai alaham­paiden suojana yleensä yöaikaan ja joskus tarvit­taessa myös päivisin.

Puren­ta­kis­ko­hoidon lisäksi hampaita joudutaan toisinaan hiomaan purennan tasapai­not­ta­mi­seksi, ja tarvit­taessa kisko­hoidon tukena voidaan käyttää fysio­te­ra­peut­tisia hoitoja tai lääke­hoitoa. Hammas­puu­tok­sissa purentaa voidaan tasapai­nottaa proteet­ti­sella hoidolla, ja puren­ta­virheen korjaa­mi­seksi voi oikoja­ham­mas­lää­kärin tekemä tutkimus ja hampaiden oikomis­hoito olla joissain tapauk­sissa aiheellista.

Potilaan omaeh­toinen purema­li­hasten jumppaa­minen, rentoutus ja hieronta voivat helpottaa puren­ta­vai­vojen oireita. Stressin tiedetään pahen­tavan narskut­telua, joten sen välttä­minen on myös avuksi puren­ta­vai­vojen hoidossa.

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto