Purennan kuntoutushoito

Eri­laiset purentavai­vat ovat yleisiä, ja niitä esi­in­tyy kaiken ikäisil­lä. Lievät purentavai­vat eivät yleen­sä vaa­di hoitoa, mut­ta kivu­li­aat tai muuten rajoit­ta­vat oireet vaa­ti­vat tutkimuk­sia ja niiden perus­teel­la suun­nitel­tua kuntoutusta.

Mistä purentavaivat johtuvat?

Purentavai­vat voivat syn­tyä esimerkik­si ham­paisi­in tai leukaan kohdis­tunei­den tap­atur­mien tai purentavirhei­den seu­rauk­se­na. Yksi taval­lisim­mista purentavaivo­jen aiheut­ta­jista on ham­paiden narskut­telu eli bruk­sis­mi, joka lisää pure­mal­i­has­ten ja leukanivel­ten rasitus­ta ja vaikut­taa pitkit­tyessään haitallis­es­ti purentae­lim­istön kudok­si­in. Narskut­telu voi ilmetä esimerkik­si ham­paiden tahat­tomana, edestakaise­na kiris­te­lynä, alaleuan jäyk­istymisenä tai tah­dos­ta riip­pumat­tomana ham­paiden yhteen puristamisena.

Mui­ta purentavaivo­jen syitä voivat olla esimerkik­si tiuk­ka yhteen­purem­i­nen, nivelvälilevyn luiskah­t­a­mi­nen tai nivelreuma.

Päänsärky voi paljastaa purentavaivan

Puren­nan toimin­nan häir­iöt voivat olla leukanivelperäisiä tai lihasperäisiä. Tyyp­il­lisiä purentavaivo­ja ovat esimerkik­si leukanivel­ten naksahtelu tai rahi­na, alaleuan liike­häir­iöt, suun avaamisongel­mat ja kivut pure­mal­i­hak­sis­sa tai leukanivelis­sä. Jatku­va ja selit­tämätön pään­särky, kor­vakivut sekä niska- ja har­ti­avai­vat saat­ta­vat myös kieliä purentavaivoista.

Narskut­telua esi­in­tyy usein nukkues­sa, joten vai­va saat­taa pysyä piilos­sa pitkään. Päivisin bruk­sis­mia saat­taa esi­in­tyä esimerkik­si her­mostut­tavien tai jän­nit­tävien tilantei­den yhtey­dessä. Bruk­sis­mi aiheut­taa ham­paiden kulu­mista ja lohkeilua, ja sen voi huo­ma­ta esimerkik­si paikko­jen tois­tu­vas­ta irtoamis­es­ta. Toisi­naan bruk­sis­min havait­see ensim­mäisenä puoliso, joka kuulee narskut­telus­ta aiheutu­vat äänet bruk­saa­jan itsen­sä nukkuessa.

Purentavaivojen toteaminen ja hoito

Purentavai­vat tode­taan oirei­den ja ham­maslääkärin suorit­ta­man purentafy­s­i­ol­o­gisen tutkimuk­sen perus­teel­la. Ennen hoitoa voidaan tehdä myös rtg-tutkimus tarpeen mukaan.

Purentavaivo­jen hoitona voidaan käyt­tää akryylimuo­vista purentakiskoa, joka valmis­te­taan yksilöl­lis­es­ti asi­akkaalle sopi­vak­si. Purentakisko rentout­taa pure­mal­i­hak­sia, vähen­tää rasitus­ta leukanivelis­sä ja suo­jaa ham­pai­ta kulu­miselta. Kiskoa pide­tään ylä- tai ala­ham­paiden suo­jana yleen­sä yöaikaan ja joskus tarvit­taes­sa myös päivisin.

Purentakisko­hoidon lisäk­si ham­pai­ta joudu­taan toisi­naan hiomaan puren­nan tas­apain­ot­tamisek­si, ja tarvit­taes­sa kisko­hoidon tuke­na voidaan käyt­tää fys­ioter­apeut­tisia hoito­ja tai lääke­hoitoa. Ham­maspu­u­tok­sis­sa purentaa voidaan tas­apain­ot­taa pro­teet­tisel­la hoidol­la, ja purentavirheen kor­jaamisek­si voi oiko­ja­ham­maslääkärin tekemä tutkimus ja ham­paiden oikomishoito olla jois­sain tapauk­sis­sa aiheellista.

Poti­laan omae­htoinen pure­mal­i­has­ten jump­paami­nen, rentou­tus ja hieronta voivat helpot­taa purentavaivo­jen oire­i­ta. Stressin tiede­tään pahen­ta­van narskut­telua, joten sen vält­tämi­nen on myös avuk­si purentavaivo­jen hoidossa.

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to