Hammasproteesin hoito-ohjeet

Irrotet­tavia ham­maspro­teese­ja käytetään taval­lisim­min tapauk­sis­sa, jois­sa on tarve kor­va­ta use­ampi ham­mas ker­ral­la. Irto­pro­teesien puhdis­t­a­mi­nen eroaa omien ham­paiden puhdis­tamis­es­ta, joten ham­maspro­teesin hoito-ohjeet on hyvä opetel­la huolella.

Miksi hammasproteesin hoito on tärkeää?

Irto­pro­teesien puhdis­t­a­mi­nen on olen­nainen osa päivit­täistä suuhy­gien­i­aa. Pro­teesien päivit­täi­nen puhdis­t­a­mi­nen on tärkeää, sil­lä huonokun­toinen tai huonos­ti istu­va pro­teesi lisää alt­tiut­ta suun limakalvo­jen sien­i­t­ule­hduk­sille. Huokoinen tai naar­muun­tunut irto­pro­teesi kerää herkästi pin­nalleen bak­teere­ja, ja vau­ri­oituneeseen pin­taan myös ruuan väri­aineet tart­tuvat helpom­min, mikä voi aiheut­taa pro­teesien tum­mu­mista. Päivit­täisen puhdis­tamisen lisäk­si pro­teesi ja suu on syytä huuhdel­la vedel­lä aina ruokailun jälkeen.

Hyväkun­toinen ja huolel­lis­es­ti hoidet­tu pro­teesi palvelee käyt­täjään­sä pidem­pään ja vähen­tää pro­teesin uusimisen tarvet­ta. Jos pro­teesi tun­tuu istu­van suus­sa huonos­ti, se voi vaa­tia poh­jaus­ta. Liian löysä pro­teesi voi hanga­ta limakalvo­jen pin­taa ja altistaa siten suun sieni-infektiolle.

Proteesien puhdistaminen

Ham­maspro­teesin puhdis­tamises­sa voidaan käyt­tää käsi­tiski­ainet­ta, mietoa nestemäistä saip­puaa tai pro­teesien puhdis­tuk­seen tarkoitet­tua puhdis­tu­sainet­ta. Tavalli­nen ham­mas­tah­na ei sovel­lu pro­teesien puhdis­tamiseen, sil­lä se han­kaa pro­teesin pin­taa liikaa ja voi siten aiheut­taa pro­teesin naar­muun­tu­mista. Puhdis­tu­saineen lisäk­si käytetään eri­ty­istä proteesiharjaa.

Puhdis­tus­ta varten pro­teesi irrote­taan suus­ta varovasti sormin. Pro­teesi har­jataan huolel­lis­es­ti joka kohdas­ta, ja eri­tyisen tarkasti puhdis­te­taan pin­nat, jot­ka tule­vat suus­sa limakalvoa vas­ten. Siltä var­al­ta, että pro­teesi putoaa kädestäsi, kan­nat­taa pesu­al­taaseen laskea hie­man vet­tä tai vai­h­toe­htois­es­ti suorit­taa pro­teesien puhdis­t­a­mi­nen pehmeän pyyh­keen pääl­lä. Näin pro­teesi ei rikkoudu, vaik­ka se putoaisikin. Puhdis­tamisen jäl­keen pro­teesi huuhdel­laan huolel­lis­es­ti, jot­ta kaik­ki pesuaine­jäämät lähtevät var­masti pro­teesin pinnal­ta pois. Ennen pro­teesin takaisin aset­tamista myös suu huuh­do­taan puhtaaksi.

Mikäli omia ham­pai­ta on vielä jäl­jel­lä, on niidenkin puhdis­tamis­es­ta tärkeää huole­htia. Eri­tyis­es­ti osapro­teesia kos­ket­tavien ham­paiden pin­nat voivat kerätä hel­posti pin­nalleen bak­teeriplakkia, joten ne on puhdis­tet­ta­va hyvin.

Proteesien desinfiointi

Päivit­täisen puhdis­tuk­sen lisäk­si pro­tee­seille suorite­taan tehostet­tu puhdis­tus noin ker­ran viikos­sa. Pro­teesien tehop­uhdis­tuk­seen voi käyt­tää pro­teesien puhdis­tustablet­te­ja tai ‑liuok­sia. Puhdis­tu­sainei­den vaiku­tu­sai­ka selviää pakkauk­sen tuote­selosteesta. Ham­maslääkärisi voi antaa pro­teesien puhdis­tamis­es­ta ja huoltamis­es­ta myös näistä poikkeav­ia ohjei­ta. Nou­da­ta täl­löin aina ham­maslääkärisi ohjeistusta.

Hammasproteesin säilytys

Pro­teesi on suositeltavaa ottaa pois suus­ta yön ajak­si, jot­ta suun limakalvot saa­vat lev­ätä. Pro­teesia voidaan säi­lyt­tää kuiv­ana, mut­ta jatku­va kuiv­u­mi­nen voi pidem­män päälle hauras­tut­taa pro­teesin pin­taa. Sen vuok­si pro­teese­ja voidaan säi­lyt­tää myös vähäisessä ves­imäärässä, kun­han veden puh­taud­es­ta ja vai­h­tamis­es­ta huole­hdi­taan päivit­täin. Nou­da­ta säi­lyt­tämisessä ham­maslääkärisi antamia ohjeita.

Proteesin pohjaustarve selviää vastaanotolla

Kudosten muokkau­tu­mi­nen ja ien­har­jan­teen vetäy­tymi­nen on tyyp­il­listä sil­loin, kun suus­ta puut­tuu use­ampia ham­pai­ta. Ike­nien muotou­tu­mi­nen aiheut­taa sen, että pro­teesi voi ajan myötä alkaa tun­tua epä­sopi­val­ta, ja se saat­taa hanga­ta suun limakalvo­ja. Tämän vuok­si ham­maspro­teesit ja suu on syytä käy­dä tutk­i­tut­ta­mas­sa suun ter­vey­den ammat­ti­laisel­la noin ker­ran vuodessa.

Tarvit­taes­sa pro­teesi voidaan poh­ja­ta, mikä tarkoit­taa pro­teesin uudelleen muokkaus­ta suuhun sopi­vak­si. Pro­teesin poh­jaus­tarve on yksilöl­listä, mut­ta usein poh­jauk­selle tulee tarvet­ta noin parin-kol­men vuo­den välein. Jos pro­teesi rikkoutuu, se tulee kor­ja­ta heti. Rikkinäi­nen pro­teesi voi aiheut­taa suus­sa haavo­ja tai han­kau­mia, jot­ka puolestaan altista­vat tulehduksille.

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to