Hammas­pro­teesin hoito-ohjeet

Irrotet­tavia hammas­pro­teeseja käytetään taval­li­simmin tapauk­sissa, joissa on tarve korvata useampi hammas kerralla. Irtopro­teesien puhdis­ta­minen eroaa omien hampaiden puhdis­ta­mi­sesta, joten hammas­pro­teesin hoito-ohjeet on hyvä opetella huolella.

Miksi hammas­pro­teesin hoito on tärkeää?

Irtopro­teesien puhdis­ta­minen on olennainen osa päivit­täistä suuhy­gieniaa. Proteesien päivit­täinen puhdis­ta­minen on tärkeää, sillä huono­kun­toinen tai huonosti istuva proteesi lisää alttiutta suun limakal­vojen sieni­tu­leh­duk­sille. Huokoinen tai naarmuun­tunut irtopro­teesi kerää herkästi pinnalleen bakteereja, ja vaurioi­tu­neeseen pintaan myös ruuan väriaineet tarttuvat helpommin, mikä voi aiheuttaa proteesien tummu­mista. Päivit­täisen puhdis­ta­misen lisäksi proteesi ja suu on syytä huuhdella vedellä aina ruokailun jälkeen.

Hyväkun­toinen ja huolel­li­sesti hoidettu proteesi palvelee käyttä­jäänsä pidempään ja vähentää proteesin uusimisen tarvetta. Jos proteesi tuntuu istuvan suussa huonosti, se voi vaatia pohjausta. Liian löysä proteesi voi hangata limakal­vojen pintaa ja altistaa siten suun sieni-infek­tiolle.

Proteesien puhdis­ta­minen

Hammas­pro­teesin puhdis­ta­mi­sessa voidaan käyttää käsitis­kiai­netta, mietoa neste­mäistä saippuaa tai proteesien puhdis­tukseen tarkoi­tettua puhdis­tusai­netta. Taval­linen hammas­tahna ei sovellu proteesien puhdis­ta­miseen, sillä se hankaa proteesin pintaa liikaa ja voi siten aiheuttaa proteesin naarmuun­tu­mista. Puhdis­tusaineen lisäksi käytetään erityistä protee­si­harjaa.

Puhdis­tusta varten proteesi irrotetaan suusta varovasti sormin. Proteesi harjataan huolel­li­sesti joka kohdasta, ja erityisen tarkasti puhdis­tetaan pinnat, jotka tulevat suussa limakalvoa vasten. Siltä varalta, että proteesi putoaa kädestäsi, kannattaa pesual­taaseen laskea hieman vettä tai vaihtoeh­toi­sesti suorittaa proteesien puhdis­ta­minen pehmeän pyyhkeen päällä. Näin proteesi ei rikkoudu, vaikka se putoai­sikin. Puhdis­ta­misen jälkeen proteesi huuhdellaan huolel­li­sesti, jotta kaikki pesuai­ne­jäämät lähtevät varmasti proteesin pinnalta pois. Ennen proteesin takaisin asetta­mista myös suu huuhdotaan puhtaaksi.

Mikäli omia hampaita on vielä jäljellä, on niidenkin puhdis­ta­mi­sesta tärkeää huolehtia. Erityi­sesti osapro­teesia kosket­tavien hampaiden pinnat voivat kerätä helposti pinnalleen baktee­riplakkia, joten ne on puhdis­tettava hyvin.

Proteesien desin­fiointi

Päivit­täisen puhdis­tuksen lisäksi protee­seille suori­tetaan tehos­tettu puhdistus noin kerran viikossa. Proteesien tehopuh­dis­tukseen voi käyttää proteesien puhdis­tus­tabletteja tai ‑liuoksia. Puhdis­tusai­neiden vaiku­tusaika selviää pakkauksen tuote­se­los­teesta. Hammas­lää­kärisi voi antaa proteesien puhdis­ta­mi­sesta ja huolta­mi­sesta myös näistä poikkeavia ohjeita. Noudata tällöin aina hammas­lää­kärisi ohjeis­tusta.

Hammas­pro­teesin säilytys

Proteesi on suosi­tel­tavaa ottaa pois suusta yön ajaksi, jotta suun limakalvot saavat levätä. Proteesia voidaan säilyttää kuivana, mutta jatkuva kuivu­minen voi pidemmän päälle hauras­tuttaa proteesin pintaa. Sen vuoksi proteeseja voidaan säilyttää myös vähäi­sessä vesimää­rässä, kunhan veden puhtau­desta ja vaihta­mi­sesta huoleh­ditaan päivittäin. Noudata säilyt­tä­mi­sessä hammas­lää­kärisi antamia ohjeita.

Proteesin pohjaus­tarve selviää vastaa­no­tolla

Kudosten muokkau­tu­minen ja ienhar­janteen vetäy­ty­minen on tyypil­listä silloin, kun suusta puuttuu useampia hampaita. Ikenien muotou­tu­minen aiheuttaa sen, että proteesi voi ajan myötä alkaa tuntua epäso­pi­valta, ja se saattaa hangata suun limakalvoja. Tämän vuoksi hammas­pro­teesit ja suu on syytä käydä tutki­tut­ta­massa suun terveyden ammat­ti­lai­sella noin kerran vuodessa.

Tarvit­taessa proteesi voidaan pohjata, mikä tarkoittaa proteesin uudelleen muokkausta suuhun sopivaksi. Proteesin pohjaus­tarve on yksilöl­listä, mutta usein pohjauk­selle tulee tarvetta noin parin-kolmen vuoden välein. Jos proteesi rikkoutuu, se tulee korjata heti. Rikki­näinen proteesi voi aiheuttaa suussa haavoja tai hankaumia, jotka puolestaan altis­tavat tuleh­duk­sille.

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto