Oikomis­hoito voidaan toteuttaa myös aikuisiällä

Aikui­siällä oikomis­hoitoon hakeu­dutaan monista eri syistä. Yhden mielestä esteet­tistä hymyä varten tarvitaan tasainen ja suora hammas­ri­vistö. Tällöin oikomis­hoito voidaan kokea edullisena satsauksena itsevar­muuteen. Toiselle väärin asemoi­tunut purenta aiheuttaa kipua ja vaikeuttaa syömistä. Kolman­nelle liian tiiviit hammas­välit aiheut­tavat jatkuvaa puhtaa­napito-ongelmaa, mikä altistaa iensai­rauk­sille ja hampaiden reikiintymiselle.

Usein oikomis­hoidon ajatellaan olevan mahdol­lista vain lapsuus- tai nuoruusiässä. Nykyään oikomis­hoitoja tehdään kuitenkin yhä useammin myös aikui­sille. Aikuisten oikomis­hoidot toteu­tetaan tyypil­li­sesti huomaa­mat­to­milla oikomis­ko­jeilla, jolloin oikomis­hoidon tuottama esteet­tinen haitta saadaan minimoitua.

Oikomis­hoidon aloit­ta­mista ei tarvitse jännittää

Oikomis­hoitoon hakeu­tuvat aikuiset suhtau­tuvat hoitoon tyypil­li­sesti risti­rii­taisin odotuksin. Hoidon esteet­ti­sellä ja toimin­nal­li­sella loppu­tu­lok­sella voi olla hoidet­tavan elämän mullistava positii­vinen vaikutus. Toisaalta hoitoa voidaan kestonsa puolesta pitää kuormittavana.

Oikomis­hoidon suhteen kärsi­väl­lisyys on valttia, sillä muutokset toteu­tetaan vähitellen. Näin oikomis­hoito on turval­lista ja hampaille ystäväl­listä. Hoidon­ai­kaiseen haittaan voidaan vaikuttaa oikealla opastuk­sella ja edisty­neillä oikomismenetelmillä.

Matala­pro­fii­li­silla kiinnik­keillä kojeiden aiheut­tamat häiriöt saadaan minimoitua. Kokemukset hoidon ajalta ovat osoit­taneet, että ylimää­räisiin kiinnik­keisiin suussa tottuu nopeasti, samoin kuin alun tyypil­liseen puruar­kuuteen ja sitkeiden ruokien (kuten porkkanan) välttelyynkin.

Varsi­naisen oikomis­hoidon jälkeen siirrytään vielä niin sanottuun ylläpi­to­vai­heeseen. Ylläpidon avulla varmis­tetaan, että oikomis­hoidon tulokset ovat pysyviä eikä hampaiden asento pääse palau­tumaan entiselleen. Oikomis­hoidon kokonais­kesto vaihtelee yksilöl­li­sesti. Oikomis­hoidon aikatau­lusta ja arvioi­dusta kestosta keskus­tellaan yhdessä asiakkaan ja oikovan hammas­lää­kärin kanssa aina ennen hoidon aloittamista.

Oikomis­hoito vaatii erityisosaamista

Oikominen näkymät­tö­millä kojeilla on Furkan kysytyin oikomis­me­ne­telmä. Näkymät­tömät kojeet poikkeavat perin­tei­sistä menetel­mistä siten, että kiinnikkeet asetetaan hampaiden taakse. Hampaiden taakse asetet­tavien oikomis­ko­jeiden avulla toteu­tet­tavaa oikomis­hoitoa kutsutaan myös lingu­aa­li­tek­nii­kaksi, sillä kiinnikkeet sijait­sevat huomaa­mat­to­masti kielen puolella. Perin­teiset metal­liset tai hampaan­vä­riset kiinnikkeet asetetaan hampaan etupuo­lelle, mikä voi joidenkin mielestä aiheuttaa kosmeet­tista haittaa.

Furkassa näkymät­tö­millä kojeilla toteu­tet­tavaa tekniikkaa on toteu­tettu pisimpään Suomessa, jo vuoden 1990 alusta alkaen. Käytös­sämme on uusi tekniikka, joka on erittäin tarkka ja tehokas. Lisäksi se on edulli­sempi verrattuna aikai­sempaan tekniikkaan. Furkassa oikomis­hoidon toteut­ta­mi­sesta vastaa Suomen vuoden 2014 parhaaksi oikomis­hoidon erikois­ham­mas­lää­kä­riksi valittu Tuomo Kantomaa. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus näkymät­tö­mistä oikomiskojeista.

Oikomis­hoidon tavoit­teena on sekä toimin­nal­li­sesti että esteet­ti­sesti hyvä purenta. Oikomis­hoidon erikois­ham­mas­lää­kärin koulutus ja pitkä kokemus kaike­ni­käisten oikomis­hoi­dosta takaavat hoito­suun­ni­telman toteu­tu­misen aikatau­lussa ja turval­li­sesti pysyen ennalta sovitussa kustannusarviossa.

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto