Oikomishoito voidaan toteuttaa myös aikuisiällä

Aikuisiäl­lä oikomishoitoon hakeudu­taan monista eri syistä. Yhden mielestä esteet­tistä hymyä varten tarvi­taan tasainen ja suo­ra ham­mas­riv­istö. Täl­löin oikomishoito voidaan kokea edullise­na sat­sauk­se­na itse­var­muu­teen. Toiselle väärin ase­moitunut purenta aiheut­taa kipua ja vaikeut­taa syömistä. Kol­man­nelle liian tiivi­it ham­masvälit aiheut­ta­vat jatku­vaa puh­taanapi­to-ongel­maa, mikä altistaa ien­sairauk­sille ja ham­paiden reikiintymiselle.

Usein oikomishoidon ajatel­laan ole­van mah­dol­lista vain lap­su­us- tai nuoru­usiässä. Nykyään oikomishoito­ja tehdään kuitenkin yhä use­am­min myös aikuisille. Aikuis­ten oikomishoidot toteutetaan tyyp­il­lis­es­ti huo­maa­mat­tomil­la oikomisko­jeil­la, jol­loin oikomishoidon tuot­ta­ma esteet­ti­nen hait­ta saadaan minimoitua.

Oikomishoidon aloittamista ei tarvitse jännittää

Oikomishoitoon hakeu­tu­vat aikuiset suh­tau­tu­vat hoitoon tyyp­il­lis­es­ti ris­tiri­itaisin odotuksin. Hoidon esteet­tisel­lä ja toimin­nal­lisel­la lop­putu­lok­sel­la voi olla hoidet­ta­van elämän mullis­ta­va posi­ti­ivi­nen vaiku­tus. Toisaal­ta hoitoa voidaan keston­sa puoles­ta pitää kuormittavana.

Oikomishoidon suh­teen kär­siväl­lisyys on valt­tia, sil­lä muu­tok­set toteutetaan vähitellen. Näin oikomishoito on tur­val­lista ja ham­paille ystäväl­listä. Hoidon­aikaiseen hait­taan voidaan vaikut­taa oikeal­la opas­tuk­sel­la ja edis­tyneil­lä oikomismenetelmillä.

Mata­laprofi­il­isil­la kiin­nikkeil­lä kojei­den aiheut­ta­mat häir­iöt saadaan min­i­moitua. Koke­muk­set hoidon ajal­ta ovat osoit­ta­neet, että ylimääräisi­in kiin­nikkeisi­in suus­sa tot­tuu nopeasti, samoin kuin alun tyyp­il­liseen puru­arku­u­teen ja sitkei­den ruok­ien (kuten porkkanan) välttelyynkin.

Varsi­naisen oikomishoidon jäl­keen siir­ry­tään vielä niin san­ot­tuun ylläpi­to­vai­heeseen. Ylläpi­don avul­la varmis­te­taan, että oikomishoidon tulok­set ovat pysyviä eikä ham­paiden asen­to pääse palau­tu­maan entiselleen. Oikomishoidon kokon­aiskesto vai­htelee yksilöl­lis­es­ti. Oikomishoidon aikataulus­ta ja arvioidus­ta kestos­ta keskustel­laan yhdessä asi­akkaan ja oiko­van ham­maslääkärin kanssa aina ennen hoidon aloittamista.

Oikomishoito vaatii erityisosaamista

Oikomi­nen näkymät­tömil­lä kojeil­la on Furkan kysy­tyin oikomis­menetelmä. Näkymät­tömät kojeet poikkea­vat per­in­tei­sistä menetelmistä siten, että kiin­nikkeet asete­taan ham­paiden taakse. Ham­paiden taakse asetet­tavien oikomisko­jei­den avul­la toteutet­tavaa oikomishoitoa kut­su­taan myös lin­guaalitekni­ikak­si, sil­lä kiin­nikkeet sijait­se­vat huo­maa­mat­tomasti kie­len puolel­la. Per­in­teiset met­alliset tai ham­paan­väriset kiin­nikkeet asete­taan ham­paan etupuolelle, mikä voi joidenkin mielestä aiheut­taa kos­meet­tista haittaa.

Furkas­sa näkymät­tömil­lä kojeil­la toteutet­tavaa tekni­ikkaa on toteutet­tu pisim­pään Suomes­sa, jo vuo­den 1990 alus­ta alka­en. Käytössämme on uusi tekni­ik­ka, joka on erit­täin tark­ka ja tehokas. Lisäk­si se on edullisem­pi ver­rat­tuna aikaisem­paan tekni­ikkaan. Furkas­sa oikomishoidon toteut­tamis­es­ta vas­taa Suomen vuo­den 2014 parhaak­si oikomishoidon erikoisham­maslääkärik­si valit­tu Tuo­mo Kan­tomaa. Hänel­lä on yli 15 vuo­den koke­mus näkymät­tömistä oikomiskojeista.

Oikomishoidon tavoit­teena on sekä toimin­nal­lis­es­ti että esteet­tis­es­ti hyvä purenta. Oikomishoidon erikoisham­maslääkärin koulu­tus ja pitkä koke­mus kaikenikäis­ten oikomishoi­dos­ta takaa­vat hoito­su­un­nitel­man toteu­tu­misen aikataulus­sa ja tur­val­lis­es­ti pysyen ennal­ta sovi­tus­sa kustannusarviossa.

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to