Juuri­hoito

Juuri­hoito on hammas­lää­kärin suorittama toimenpide, joka kohdistuu hamma­sy­timen eli pulpan, juuri­ka­navien ja niiden tuleh­duksen hoitoon. Juuri­hoi­dossa vaurioi­tunut kudos poistetaan, juuri­ka­navat puhdis­tetaan ja täytetään erityi­sellä täyte­ai­neella. 

Juuri­hoidon tarpeen aiheuttaa taval­li­sesti hamma­sy­timen tulehdus tai joutu­minen kuolioon. Useim­miten syynä tuleh­dukseen on kariek­sesta johtuva, pitkälle edennyt reikä hampaassa, jota pitkin bakteerit ovat päässeet kulkeu­tumaan herkkään hamma­sy­timeen aiheuttaen alueella infektion. Muita syitä hamma­sy­timen tuleh­duk­selle tai kuoliolle voivat olla esimer­kiksi hampaaseen kohdis­tunut isku tai narskut­telun aiheuttama voimakas puren­ta­ra­situs hampais­tossa. 

 

Särky­oireet voivat paljastaa juuri­hoidon tarpeen

Taval­lisin juuri­hoidon tarpeesta kertova oire on hammas­särky ja vihlonta. Särky tuntuu usein jomot­tavana ja pakot­tavana kipuna, joka voi säteillä myös hampaan lähia­lueille. Hamma­sy­timen tulehdus antaa toisinaan itsestään merkkejä myös erilaisin yleisoirein, kuten kuumeella. Hammas­juuren kohdan turvotus ja märkä­vuoto kielivät niin ikään toden­nä­köi­sestä tuleh­duk­sesta. Monessa tapauk­sessa oireita ei esiinny lainkaan, ja tällöin juuri­hoidon tarve huomataan vasta hammas­tar­kas­tuk­sessa.

Joskus juuri­hoitoa parempi vaihtoehto on poistaa vaurioi­tunut hammas kokonaan. Hampaan poisto voi tulla kyseeseen esimer­kiksi silloin, kun hammas on lohjennut tai vaurioi­tunut pahoin tai kyseessä on lapsen maito­hammas. Tarkoi­tuk­sen­mu­kaisin hoito­keino valitaan aina huolel­lisen tutki­muksen ja hoidon­tarpeen arvioinnin perus­teella.

Juuri­hoidon vaiheet

uurihoidon aluksi hammas avataan ja vaurioi­tunut kudos poistetaan erityi­sillä juuri­hoi­to­neu­loilla. Kun tuleh­tunut aines on saatu poistettua, hamma­sydin ja ‑juuret desin­fioidaan huolel­li­sesti ja täytetään juuri­täyt­teellä. Tämän jälkeen hammas on valmis paikat­ta­vaksi. Joissain tapauk­sissa hammas­lääkäri voi määrätä vielä antibioot­ti­kuurin yleisoi­reita helpot­tamaan.

Moni potilas miettii ennen vastaa­no­tolle saapu­mistaan, sattuuko juuri­hoito. Juuri­hoito on kuitenkin mainettaan helpompi toimenpide potilaalle, sillä elävä hamma­sydin puudu­tetaan aina huolel­li­sesti ennen toimen­pi­teitä. Puudu­tuksen tarkoi­tuksena on tarjota potilaalle mahdol­li­simman miellyttävä ja kivuton kokemus juuri­hoi­dosta.

Joissain tapauk­sissa juuri­hoito vaatii useamman käynnin hammas­lää­kärin vastaa­no­tolla, jotta kaikki juuri­ka­navat saadaan puhdis­tettua. Tällöin hoito­ker­tojen välissä hoidet­tavaan hampaaseen laitetaan desin­fioivaa lääke­ai­netta sekä väliai­kainen paikka hamma­sy­dintä suojaamaan.

Miten välttyä hampaan tuleh­duk­selta?

Parhaiten hamma­sy­timen tuleh­duksia voidaan välttää säännöl­li­sillä hammas­tar­kas­tuk­silla, ehkäi­se­mällä kariesta säännöl­li­sellä omahoi­dolla sekä suojaa­malla hampaat tilan­teissa, joissa hampaat ovat alttiina koville iskuille (monet urheilu- ja kamppai­lu­lajit). Hammas­lää­kärin vastaa­no­tolle on hyvä hakeutua mahdol­li­simman pian hammas­säryn ilmettyä, ettei mahdol­linen tulehdus pääse leviämään juuria pitkin leuka­luuhun asti.

Miten välttyä hampaan tuleh­duk­selta?

Juuri­hoidon hinta määräytyy yksilöl­li­sesti ja riippuu mm. tarvit­tavien toimen­pi­teiden laajuu­desta ja kestosta. Suuntaa-antavan hinta-arvion juuri­hoi­dolle voit katsoa hinnas­tos­tamme.

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto