Juurihoito

Juuri­hoito on ham­maslääkärin suorit­ta­ma toimen­pide, joka kohdis­tuu ham­masy­ti­men eli pul­pan, juurikanavien ja niiden tule­hduk­sen hoitoon. Juuri­hoi­dos­sa vau­ri­oitunut kudos pois­te­taan, juurikana­vat puhdis­te­taan ja täytetään eri­tyisel­lä täyteaineella. 

Juuri­hoidon tarpeen aiheut­taa taval­lis­es­ti ham­masy­ti­men tule­hdus tai jou­tu­mi­nen kuo­lioon. Useim­miten syynä tule­hduk­seen on kariek­ses­ta johtu­va, pitkälle eden­nyt reikä ham­paas­sa, jota pitkin bak­teer­it ovat päässeet kulkeu­tu­maan herkkään ham­masy­timeen aiheut­taen alueel­la infek­tion. Mui­ta syitä ham­masy­ti­men tule­hduk­selle tai kuo­li­olle voivat olla esimerkik­si ham­paaseen kohdis­tunut isku tai narskut­telun aiheut­ta­ma voimakas purentar­a­situs hampaistossa. 

 

Särkyoireet voivat paljastaa juurihoidon tarpeen

Taval­lisin juuri­hoidon tarpeesta ker­to­va oire on ham­massärky ja vihlon­ta. Särky tun­tuu usein jomot­ta­vana ja pakot­ta­vana kipuna, joka voi säteil­lä myös ham­paan lähialueille. Ham­masy­ti­men tule­hdus antaa toisi­naan itses­tään merkke­jä myös eri­laisin yleisoirein, kuten kuumeel­la. Ham­masju­uren kohdan tur­vo­tus ja märkävuo­to kieliv­ät niin ikään toden­näköis­es­tä tule­hduk­ses­ta. Mon­es­sa tapauk­ses­sa oire­i­ta ei esi­in­ny lainkaan, ja täl­löin juuri­hoidon tarve huo­mataan vas­ta hammastarkastuksessa.

Joskus juuri­hoitoa parem­pi vai­h­toe­hto on pois­taa vau­ri­oitunut ham­mas kokon­aan. Ham­paan pois­to voi tul­la kyseeseen esimerkik­si sil­loin, kun ham­mas on lohjen­nut tai vau­ri­oitunut pahoin tai kyseessä on lapsen maito­ham­mas. Tarkoituk­sen­mukaisin hoitokeino val­i­taan aina huolel­lisen tutkimuk­sen ja hoidon­tarpeen arvioin­nin perusteella.

Juurihoidon vaiheet

uuri­hoidon aluk­si ham­mas avataan ja vau­ri­oitunut kudos pois­te­taan eri­ty­isil­lä juuri­hoitoneu­loil­la. Kun tule­htunut aines on saatu pois­tet­tua, ham­masy­din ja ‑juuret desin­fioidaan huolel­lis­es­ti ja täytetään juu­ritäyt­teel­lä. Tämän jäl­keen ham­mas on valmis paikat­tavak­si. Jois­sain tapauk­sis­sa ham­maslääkäri voi määrätä vielä antibioot­tiku­urin yleisoire­i­ta helpottamaan.

Moni poti­las miet­tii ennen vas­taan­otolle saa­pumis­taan, sat­tuuko juuri­hoito. Juuri­hoito on kuitenkin mainet­taan helpom­pi toimen­pide poti­laalle, sil­lä elävä ham­masy­din puudute­taan aina huolel­lis­es­ti ennen toimen­piteitä. Puudu­tuk­sen tarkoituk­se­na on tar­jo­ta poti­laalle mah­dol­lisim­man miel­lyt­tävä ja kivu­ton koke­mus juurihoidosta.

Jois­sain tapauk­sis­sa juuri­hoito vaatii use­am­man käyn­nin ham­maslääkärin vas­taan­otol­la, jot­ta kaik­ki juurikana­vat saadaan puhdis­tet­tua. Täl­löin hoitok­er­to­jen välis­sä hoidet­tavaan ham­paaseen laite­taan desin­fioivaa lääkeainet­ta sekä väli­aikainen paik­ka ham­masy­d­in­tä suojaamaan.

Miten välttyä hampaan tulehdukselta?

Parhait­en ham­masy­ti­men tule­hduk­sia voidaan vält­tää sään­nöl­lisil­lä ham­mas­tarkas­tuk­sil­la, ehkäisemäl­lä kari­es­ta sään­nöl­lisel­lä oma­hoidol­la sekä suo­jaa­mal­la ham­paat tilanteis­sa, jois­sa ham­paat ovat alt­ti­ina koville iskuille (mon­et urheilu- ja kamp­pailu­la­jit). Ham­maslääkärin vas­taan­otolle on hyvä hakeu­tua mah­dol­lisim­man pian ham­massäryn ilmet­tyä, ettei mah­dolli­nen tule­hdus pääse lev­iämään juuria pitkin leukalu­uhun asti.

Miten välttyä hampaan tulehdukselta?

Juuri­hoidon hin­ta määräy­tyy yksilöl­lis­es­ti ja riip­puu mm. tarvit­tavien toimen­pitei­den laa­ju­ud­es­ta ja kestos­ta. Suun­taa-anta­van hin­ta-arvion juuri­hoidolle voit kat­soa hinnastostamme.

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to