Hampaiden valkaisu

Valkaisu antaa itseluot­ta­musta, kirkastaa hymyn – ja kauniilla hampailla hymyi­lyt­tääkin enemmän!

Hampaiden valkaisu voidaan toteuttaa useam­malla eri tavalla, mutta tehtiinpä valkaisu vastaa­no­tolla tai kotona, on suun oltava kunnossa, hampaiden ehjät, reikien paikattuhammas­kiven poistettu ja ikenien on oltava terveet. Terveeseen suuhun valkaisu voidaan tehdä turval­li­sesti ja tulokset pystytään ennakoimaan. Raskaus- ja imety­saikana valkaisua ei tehdä.

Hampaiden valkaisu vastaanotolla

Laser­val­kaisu

Laser­val­kaisu on tutki­tusti tehokkain ja nopein vastaa­no­tolla toteu­tettu hampaiden valkaisu menetelmä. Valkaisua ennen hampaat pitää olla muuten hoidettu kuntoon. Valkaisua edeltä­västi hammas­lääkäri puhdistaa hampaasi joko puhdis­tus­pas­talla tai jauhe­puh­dis­ti­mella. Tämän jälkeen valkai­suaine levitetään hampaiden pinnalle, ja vetype­rok­sidin reaktiota hampaan pintaan tehos­tetaan ja nopeu­tetaan diodi­la­se­rilla. Laser­val­kaisu vaikuttaa todella tehok­kaasti varsinkin keltaiseen hammas­luuhun, ja aiheuttaa erittäin vähän jälkiar­kuutta hampais­tossa. Hammas­lääkäri­keskus Furkassa Laser­val­kaisu toteu­tetaan Biolase Laserwhite 20 menetel­mällä. Laser­val­kai­sulla saavu­tetaan usein­miten 6–12 asteen valkaisutulos. 

TEHOval­kaisu

Vastaa­no­tolla tehtävä valkaisu eli tehoval­kaisu kestää käyte­tyistä aineista riippuen 1–1,5 tuntia alkuval­mis­te­luineen ja suojauk­sineen. Tehoval­kaisu vaalentaa hampaita keski­määrin 6–8 astetta hampaiden alkuvä­ristä riippuen. Tulos on aina yksilöl­linen eikä sitä voi varmasti ennustaa. Kevyt­val­kaisu sopii tilan­teeseen, jossa tarvitaan nopeaa tulosta eikä ole aikaa kotival­kaisuun. Myös tehoval­kaisua edeltä­västi hampaiden pitää olla muuten kunnossa. 

Hampaiden valkaisu kotona

Kotival­kaisua varten hampaista otetaan jäljen­nökset muottien tekoa varten. Hammas­la­bo­ra­torio tekee muotit kirkkaasta, jousta­vasta muovista. Muotit sopivat vain ja ainoastaan sinun suuhusi, ja ne menevät tiiviisti hampaita vasten. Yksilöl­liset muotit takaavat tehokkaan valkai­suaineen hyödyn­tä­misen ja suojaavat ikeniä valkai­suaineen vaikutukselta.

Kotival­kai­sussa muotteja voidaan käyttää öisin, jolloin valkaisu tapahtuu melkein huomaa­mattasi nukkuessasi. Muotteja voidaan käyttää myös päivisin 4–6 tuntia kerrallaan. Eli voit tehdä valkaisun kuten sinulle sopii: öisin, päivisin tai rytmittää kuten haluat. Kotival­kai­sussa voit myös lopettaa valkaisun, kun tulos on mielestäsi sinulle sopiva. Yhden valkai­su­jakson pituu­deksi suosi­tellaan 1–2 viikkoa, ja valkai­su­jaksoja suosi­tellaan tehtä­väksi noin puolen vuoden välein tasaisen valkai­su­tu­loksen ylläpitämiseksi.

Jos valkai­su­geeli on loppunut, voit ostaa sitä meiltä lisää. Muotit kannattaa säilyttää huolella, sillä ne säilyvät käyttö­kel­poisina melkein loput­to­masti! Muista kuitenkin puhdistaa muotit jokaisen käyttö­kerran jälkeen vedellä ja hammas­har­jalla ja säilyttää ne kotie­läinten ulottu­mat­to­missa. Kissat ja koirat tykkäävät pures­kella niitä. Älä myöskään keitä muotteja!

Kotival­kaisu on pitkä­ai­kainen, kestävä ratkaisu, jossa valkai­su­jaksoja voi tarvit­taessa uusia. Vaikka hinta tuntuu aluksi kalliilta, pidem­mällä ajanjak­solla se tulee edulli­seksi, kun jatkossa tarvitset vain kertauksia jo olemassa olevilla muoteilla!

Hampaiden valkaisun jälkeen

Sekä koti- että kevyt­val­kaisun aikana ja muutaman päivän ajan sen jälkeen on syytä välttää värjääviä, tummia ruokia ja juomia kuten kahvia, teetä, musti­koita, lakritsia, colajuomia ja punaviiniä. Jos et kuitenkaan selviä ilman kahvia, voit kahvin juonnin jälkeen huuhtoa hampaasi vedellä. Hyvä suuhy­gienia edesauttaa valkai­su­tu­loksen pysymistä.

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto