Hampaiden valkaisu

Valka­isu antaa itselu­ot­ta­mus­ta, kirkas­taa hymyn – ja kau­ni­il­la ham­pail­la hymy­i­lyt­tääkin enemmän!

Ham­paiden valka­isu voidaan toteut­taa use­am­mal­la eri taval­la, mut­ta tehti­in­pä valka­isu vas­taan­otol­la tai kotona, on suun olta­va kun­nos­sa, ham­paiden ehjät, reikien paikat­tuham­mask­iv­en pois­tet­tu ja ike­nien on olta­va ter­veet. Ter­veeseen suuhun valka­isu voidaan tehdä tur­val­lis­es­ti ja tulok­set pystytään ennakoimaan. Raskaus- ja ime­ty­saikana valka­isua ei tehdä.

Hampaiden valkaisu vastaanotolla

Laservalkaisu

Laser­valka­isu on tutk­i­tusti tehokkain ja nopein vas­taan­otol­la toteutet­tu ham­paiden valka­isu menetelmä. Valka­isua ennen ham­paat pitää olla muuten hoidet­tu kun­toon. Valka­isua edeltävästi ham­maslääkäri puhdis­taa ham­paasi joko puhdis­tus­pastal­la tai jauhep­uhdis­timel­la. Tämän jäl­keen valka­isuaine levitetään ham­paiden pin­nalle, ja vetype­r­ok­sidin reak­tio­ta ham­paan pin­taan tehoste­taan ja nopeutetaan diodi­laser­il­la. Laser­valka­isu vaikut­taa todel­la tehokkaasti varsinkin keltaiseen ham­maslu­uhun, ja aiheut­taa erit­täin vähän jälkiarku­ut­ta ham­pais­tossa. Ham­maslääkärikeskus Furkas­sa Laser­valka­isu toteutetaan Bio­lase Laser­white 20 menetelmäl­lä. Laser­valka­isul­la saavute­taan usein­miten 6–12 asteen valkaisutulos. 

TEHOvalkaisu

Vas­taan­otol­la tehtävä valka­isu eli teho­valka­isu kestää käyte­ty­istä aineista riip­puen 1–1,5 tun­tia alku­valmis­teluineen ja suo­jauksi­neen. Teho­valka­isu vaa­len­taa ham­pai­ta keskimäärin 6–8 astet­ta ham­paiden alku­väristä riip­puen. Tulos on aina yksilölli­nen eikä sitä voi var­masti ennus­taa. Kevyt­valka­isu sopii tilanteeseen, jos­sa tarvi­taan nopeaa tulosta eikä ole aikaa koti­valka­isu­un. Myös teho­valka­isua edeltävästi ham­paiden pitää olla muuten kunnossa. 

Hampaiden valkaisu kotona

Koti­valka­isua varten ham­paista ote­taan jäl­jen­nök­set muot­tien tekoa varten. Ham­maslab­o­ra­to­rio tekee muotit kirkkaas­ta, jous­tavas­ta muo­vista. Muotit sopi­vat vain ja ain­oas­taan sin­un suuhusi, ja ne menevät tiivi­isti ham­pai­ta vas­ten. Yksilöl­liset muotit takaa­vat tehokkaan valka­isuaineen hyö­dyn­tämisen ja suo­jaa­vat ikeniä valka­isuaineen vaikutukselta.

Koti­valka­is­us­sa muot­te­ja voidaan käyt­tää öisin, jol­loin valka­isu tapah­tuu melkein huo­maa­mat­tasi nukkues­sasi. Muot­te­ja voidaan käyt­tää myös päivisin 4–6 tun­tia ker­ral­laan. Eli voit tehdä valka­isun kuten sin­ulle sopii: öisin, päivisin tai ryt­mit­tää kuten halu­at. Koti­valka­is­us­sa voit myös lopet­taa valka­isun, kun tulos on mielestäsi sin­ulle sopi­va. Yhden valka­isu­jak­son pitu­udek­si suositel­laan 1–2 viikkoa, ja valka­isu­jak­so­ja suositel­laan tehtäväk­si noin puolen vuo­den välein tasaisen valka­isu­tu­lok­sen ylläpitämiseksi.

Jos valka­isug­eeli on lop­punut, voit ostaa sitä meiltä lisää. Muotit kan­nat­taa säi­lyt­tää huolel­la, sil­lä ne säi­lyvät käyt­tökelpoisi­na melkein lop­ut­tomasti! Muista kuitenkin puhdis­taa muotit jokaisen käyt­tök­er­ran jäl­keen vedel­lä ja ham­mashar­jal­la ja säi­lyt­tää ne kotieläin­ten ulot­tumat­tomis­sa. Kissat ja koirat tykkäävät pureskel­la niitä. Älä myöskään keitä muotteja!

Koti­valka­isu on pitkäaikainen, kestävä ratkaisu, jos­sa valka­isu­jak­so­ja voi tarvit­taes­sa uusia. Vaik­ka hin­ta tun­tuu aluk­si kalli­il­ta, pidem­mäl­lä ajan­jak­sol­la se tulee edullisek­si, kun jatkos­sa tarvit­set vain ker­tauk­sia jo ole­mas­sa olevil­la muoteilla!

Hampaiden valkaisun jälkeen

Sekä koti- että kevyt­valka­isun aikana ja muu­ta­man päivän ajan sen jäl­keen on syytä vält­tää vär­jääviä, tum­mia ruokia ja juo­mia kuten kahvia, teetä, mustikoi­ta, lakrit­sia, cola­juo­mia ja punavi­iniä. Jos et kuitenkaan selviä ilman kahvia, voit kahvin juon­nin jäl­keen huuh­toa ham­paasi vedel­lä. Hyvä suuhy­gien­ia edesaut­taa valka­isu­tu­lok­sen pysymistä.

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to