Hoito-ohjeet hampaan poiston jälkeen

Ham­paan pois­to suorite­taan paikallispu­udu­tuk­ses­sa joko tavanomaisin keinoin tai leikkaa­mal­la. Ham­paan pois­tamisen jälkeisiä hoito-ohjei­ta nou­dat­ta­mal­la pois­toko­hdan haa­va pääsee parane­maan rauhas­sa. Tarkat ohjeet jälk­i­hoitoon saat ham­maslääkäriltäsi ham­paan pois­ton jälkeen.

Suojaa haavaa sideharsotaitoksella

Kun ham­mas on pois­tet­tu, ham­maslääkärisi aset­taa pois­te­tun ham­paan paikalle side­har­so­taitok­sen, jota pide­tään pois­tokuopan pääl­lä vähin­tään puolen tun­nin ajan. Tänä aikana pois­toko­htaan syn­tyy haavaa suo­jaa­va ver­i­hyy­tymä. Mikäli haavas­ta vuo­taa myöhem­min ver­ta, voi pois­tokuopan päälle taitel­la uuden side­har­so­taitok­sen ja purra ham­pai­ta kevyesti yhteen vähin­tään 30 min­uutin ajan. Syl­jeske­lyä on syytä vält­tää, sil­lä se saat­taa irrot­taa ver­i­hyy­tymän.Kun ham­mas on pois­tet­tu, ham­maslääkärisi aset­taa pois­te­tun ham­paan paikalle side­har­so­taitok­sen, jota pide­tään pois­tokuopan pääl­lä vähin­tään puolen tun­nin ajan. Tänä aikana pois­toko­htaan syn­tyy haavaa suo­jaa­va ver­i­hyy­tymä. Mikäli haavas­ta vuo­taa myöhem­min ver­ta, voi pois­tokuopan päälle taitel­la uuden side­har­so­taitok­sen ja purra ham­pai­ta kevyesti yhteen vähin­tään 30 min­uutin ajan. Syl­jeske­lyä on syytä vält­tää, sil­lä se saat­taa irrot­taa verihyytymän.

Suosi kylmiä ruoka-aineita

Toimen­piteen jäl­keen on syytä vält­tää syömistä, juomista ja tupakoin­tia 2–3 tun­nin ajan. Poistopäivänä kan­nat­taa naut­tia vain pehmeitä ja viileitä ruokia ja vält­tää kuumia ruo­ka-ainei­ta. Seu­raavien kah­den viikon aikana ruo­ka kan­nat­taa pyrk­iä pureskele­maan sil­lä puolel­la suu­ta, jos­sa pois­tokuop­pa ei sijaitse.

Vältä fyysistä rasitusta ja poistokuopan tunnustelua

Ham­paan poistopäivänä sekä 3–4 päivän ajan sen jäl­keen on syytä vält­tää fyy­sistä rasitus­ta, kuten urheilua, raskas­ta työtä ja saunas­sa käyn­tiä. Pois­tokuopan kos­ket­telua on väl­tet­tävä, jot­ta ver­i­hyy­tymä pysyy paikoil­laan ja sen alla ole­va luu pääsee parane­maan rauhas­sa. Haavaa ei pidä tun­nustel­la, imeskel­lä eikä kos­ketel­la kielel­lä. Ham­paat voit har­ja­ta taval­liseen tapaan, kun­han vältät pois­tokuopan harjaamista.

Kylmähaude helpottaa särkyä ja turvotusta

Pois­te­tun ham­paan kohdal­la voi tun­tua muu­ta­man päivän ajan särkyä, joka taval­lis­es­ti helpot­taa viimeistään viikon jäl­keen. Särky ja tur­vo­tus ovat nor­maale­ja jälkioire­i­ta, ja toisi­naan pois­tokuopan kohdalle pos­keen voi ilmestyä parin päivän jäl­keen mustelma.

Kylmähau­teen avul­la voidaan lievit­tää pois­ton jälkeisiä oire­i­ta, kuten kipua, tur­vo­tus­ta ja veren­vuo­toa. Kylmähaudet­ta pide­tään poistopäivänä posken ihoa vas­ten enin­tään puoli tun­tia ker­ral­laan tun­nin välein. Varo kuitenkin käyt­tämästä kylmähaudet­ta yhtä­jak­sois­es­ti liian pitkään, sil­lä se voi aiheut­taa alueelle palel­tuman. Kylmähaudet­ta voidaan käyt­tää myös pari­na päivänä pois­ton jäl­keen helpot­ta­maan tur­vo­tus­ta ja särkyä.

Särkylääkettä tarpeen mukaan

Särkyyn riit­tää yleen­sä tavalli­nen särkylääke, kuten ibupro­feeni. Jois­sain tapauk­sis­sa ham­maslääkäri voi määrätä vahvem­pia särkylääkkeitä, ja annos­telus­sa on aina nou­datet­ta­va ham­maslääkärin antamia ohjei­ta. Ase­tyylisal­isyyli­hap­poa sisältävät lääk­keet, kuten aspiri­i­ni, saat­ta­vat pitkit­tää ham­maskuopan veren­vuo­toa, joten niitä on syytä vält­tää. Keskustele oman särkylääk­keesi sopivu­ud­es­ta ham­maslääkärisi kanssa.

Ota yhteyttä hammaslääkäriin, jos:

  • Veren­vuo­to pois­tokuopas­ta on voimakas­ta eikä tyre­hdy side­har­so­taitok­senkaan avul­la. Huo­maa, että pienikin määrä ver­ta vär­jää hel­posti syl­jen punaisek­si, mut­ta vähäis­es­tä veren tihku­mis­es­ta ei vielä tarvitse huolestua.
  • Kipu pois­toalueel­la voimis­tuu 3–4 vuorokau­den jäl­keen. Täl­löin kyse voi olla ver­i­hyy­tymän irtoamis­es­ta, jol­loin hyy­tymän alla ole­va luu paljastuu.
  • Ham­paan pois­ton jäl­keen esi­in­tyy hen­gi­tys- tai nielemis­vaikeuk­sia ja/tai kuumeilua.

Jos ham­maslääkärisi anta­ma ohjeis­tus poikkeaa edel­lä maini­tu­ista, nou­da­ta aina ham­maslääkärisi antamia yksilöl­lisiä ohjeita.