Hampaan paikkaus

Ham­paan paikkaus on var­masti taval­lisin kor­jaa­va toimen­pide, jon­ka ham­maslääkäri vas­taan­otol­laan suorit­taa. Yleisin syy paikkauk­sen tarpeeseen on kariek­sen aiheut­ta­ma reikä ham­paas­sa. Myös eri­laisia kulu­misen tai lohkeamisen aiheut­tamia vau­ri­oi­ta sekä van­ho­ja tai irronnei­ta ham­ma­s­paikko­ja voidaan kor­ja­ta paikkaamalla.

Kariek­sen vält­tämiskeinot ovat yksinker­taisia. Sok­erin käytön vähen­tämi­nen sekä ham­paiden huolelli­nen puhdis­t­a­mi­nen ehkäi­sevät reiki­in­tymistä, ja sään­nölli­nen ate­ri­aryt­mi suo­jelee ham­pai­ta kiil­teen vau­ri­oi­tu­miselta. Alka­va karies­vau­riokin voidaan saa­da pysähtymään, mikäli näi­hin seikkoi­hin kiin­nitetään huomiota.

Har­jaus yksinään ei riitä puhdis­ta­maan ham­pai­ta, sil­lä merkit­tävä osa rei’istä muo­dos­tuu ham­masvälei­hin, joi­hin ham­mashar­jan har­jak­set eivät yllä. Ham­masvälien puhdis­tamises­sa tarvi­taankin erik­seen ham­maslankaa tai vas­taavaa. Lisäti­eto­ja suun ter­vey­den ylläpi­dos­ta saat suuhy­gien­is­til­tasi tai hammaslääkäriltäsi.

Paikkausmateriaaleissa on valinnanvaraa

Paik­ka-aineen val­in­taan vaikut­ta­vat paikat­ta­van alueen sijain­ti ja koko. Poski­ham­paisi­in kohdis­tuu paljon purentar­a­situs­ta, joten niiden paikkauk­ses­sa koros­tuu mate­ri­aalin kestävyys, kun taas etuham­masalueel­la esteet­tisyys on merkit­tävä kri­teeri. Tietysti myös poti­laan omat toiveet ote­taan huomioon paikkaus­ma­te­ri­aalin valin­nas­sa. Eri paikkaus­ma­te­ri­aalien hyödy­istä ja puut­teista kan­nat­taa jutel­la ham­maslääkärin kanssa, hän ker­too sin­ulle vai­h­toe­hdoista mielel­lään ja suosit­telee juuri sin­un tilanteeseesi sovel­tuvaa paikka-ainetta.

Nykyään taval­lisim­mat ham­paan paikkau­saineet ovat yhdis­telmä­muovi ja keramia. Ker­aami­nen mate­ri­aali on viime vuosi­na kas­vat­tanut merkit­tävästi suo­sio­taan paikkaus­ma­te­ri­aali­na kestävyyten­sä, luon­nol­lisen ulkonäkön­sä ja nopean valmis­tustapansa vuok­si. Furkas­sa ker­aamiset paikat voidaan valmis­taa CAD/­CAM-tekni­ikan avul­la, jol­loin koko paikkaus­pros­es­si saadaan suoritet­tua tietokoneen avustamana.

Lue lisää ker­aami­sista paikoista.

Myös kul­taa voidaan käyt­tää ham­paiden paikkaamiseen. Kul­tava­l­utäyte on erit­täin kestävä, mut­ta hin­ta­va, ja vaatii use­am­man käyn­tik­er­ran, joiden välis­sä ham­paaseen on asen­net­ta­va väli­aikainen paikka.

Miten hampaan paikkaus tapahtuu?

Paikkauk­sen eten­e­mis­vai­heet riip­pu­vat siitä, mitä paik­ka-ainet­ta käytetään. Reiän paikkaamisen aluk­si vau­ri­oitunut kudos on pois­tet­ta­va ham­paas­ta, mikä tapah­tuu läh­es aina poraamalla.

Mikäli kyseessä on muovi­nen paik­ka, vau­ri­oituneen kudok­sen pois­tamisen jäl­keen paikat­ta­va alue käsitel­lään aineil­la, joiden avul­la paik­ka saadaan kiin­nit­tymään lujasti ham­paaseen. Varsi­nainen paik­ka-aine on pehmeää muovia, joka levitetään paikat­tavalle alueelle ohuina ker­roksi­na ja kovete­taan taval­lis­es­ti sin­ertävän UV-val­on avul­la. Kun paik­ka on kiin­nitet­ty ham­paaseen, se muo­toil­laan vielä suuhun sopi­vak­si. Tätä varten ham­maslääkärisi pyytää sin­ua kokeile­maan, miltä paik­ka tun­tuu, ja tark­istaa vielä purentafo­lion avul­la, että paik­ka sopii var­masti purentaan.

Ker­aamista paikkaa varten paikat­ta­va alue hio­taan ja kuvataan skan­ner­in avul­la. Tämän jäl­keen äärim­mäisen tark­ka 3D-kuva viedään tietokoneelle, jon­ka näytöl­lä ham­maslääkäri suun­nit­telee poti­laalle yksilöl­lisen paikan. Suun­nit­telun jäl­keen ohjel­ma vie tiedot jyr­simeen, jos­sa timant­ti­po­rat jyr­sivät ker­aamis­es­ta mate­ri­aal­ista mallin mukaisen paikan. Jyrsin­tälait­teesta tul­tuaan ker­aami­nen paik­ka on valmis kiin­nitet­täväk­si poti­laan hampaaseen.

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to