Hampaan paikkaus

Hampaan paikkaus on varmasti taval­lisin korjaava toimenpide, jonka hammas­lääkäri vastaa­no­tollaan suorittaa. Yleisin syy paikkauksen tarpeeseen on karieksen aiheuttama reikä hampaassa. Myös erilaisia kulumisen tai lohkea­misen aiheut­tamia vaurioita sekä vanhoja tai irron­neita hammas­paikkoja voidaan korjata paikkaamalla.

Karieksen välttä­mis­keinot ovat yksin­ker­taisia. Sokerin käytön vähen­tä­minen sekä hampaiden huolel­linen puhdis­ta­minen ehkäi­sevät reikiin­ty­mistä, ja säännöl­linen ateria­rytmi suojelee hampaita kiilteen vaurioi­tu­mi­selta. Alkava karies­vau­riokin voidaan saada pysäh­tymään, mikäli näihin seikkoihin kiinni­tetään huomiota.

Harjaus yksinään ei riitä puhdis­tamaan hampaita, sillä merkittävä osa rei’istä muodostuu hammas­vä­leihin, joihin hammas­harjan harjakset eivät yllä. Hammas­välien puhdis­ta­mi­sessa tarvi­taankin erikseen hammas­lankaa tai vastaavaa. Lisätietoja suun terveyden ylläpi­dosta saat suuhy­gie­nis­tiltasi tai hammaslääkäriltäsi.

Paikkaus­ma­te­ri­aa­leissa on valinnanvaraa

Paikka-aineen valintaan vaikut­tavat paikat­tavan alueen sijainti ja koko. Poski­ham­paisiin kohdistuu paljon puren­ta­ra­si­tusta, joten niiden paikkauk­sessa korostuu materi­aalin kestävyys, kun taas etuham­ma­sa­lu­eella esteet­tisyys on merkittävä kriteeri. Tietysti myös potilaan omat toiveet otetaan huomioon paikkaus­ma­te­ri­aalin valin­nassa. Eri paikkaus­ma­te­ri­aalien hyödyistä ja puutteista kannattaa jutella hammas­lää­kärin kanssa, hän kertoo sinulle vaihtoeh­doista mielellään ja suosit­telee juuri sinun tilan­tee­seesi sovel­tuvaa paikka-ainetta.

Nykyään taval­li­simmat hampaan paikkausaineet ovat yhdis­tel­mä­muovi ja keramia. Keraa­minen materiaali on viime vuosina kasvat­tanut merkit­tä­västi suosiotaan paikkaus­ma­te­ri­aalina kestä­vyy­tensä, luonnol­lisen ulkonä­könsä ja nopean valmis­tus­ta­pansa vuoksi. Furkassa keraa­miset paikat voidaan valmistaa CAD/CAM-tekniikan avulla, jolloin koko paikkaus­pro­sessi saadaan suori­tettua tieto­koneen avustamana.

Lue lisää keraa­mi­sista paikoista.

Myös kultaa voidaan käyttää hampaiden paikkaa­miseen. Kulta­va­lu­täyte on erittäin kestävä, mutta hintava, ja vaatii useamman käynti­kerran, joiden välissä hampaaseen on asennettava väliai­kainen paikka.

Miten hampaan paikkaus tapahtuu?

Paikkauksen etene­mis­vaiheet riippuvat siitä, mitä paikka-ainetta käytetään. Reiän paikkaa­misen aluksi vaurioi­tunut kudos on poistettava hampaasta, mikä tapahtuu lähes aina poraamalla.

Mikäli kyseessä on muovinen paikka, vaurioi­tuneen kudoksen poista­misen jälkeen paikattava alue käsitellään aineilla, joiden avulla paikka saadaan kiinnit­tymään lujasti hampaaseen. Varsi­nainen paikka-aine on pehmeää muovia, joka levitetään paikat­ta­valle alueelle ohuina kerroksina ja kovetetaan taval­li­sesti siner­tävän UV-valon avulla. Kun paikka on kiinni­tetty hampaaseen, se muotoillaan vielä suuhun sopivaksi. Tätä varten hammas­lää­kärisi pyytää sinua kokei­lemaan, miltä paikka tuntuu, ja tarkistaa vielä puren­ta­folion avulla, että paikka sopii varmasti purentaan.

Keraa­mista paikkaa varten paikattava alue hiotaan ja kuvataan skannerin avulla. Tämän jälkeen äärim­mäisen tarkka 3D-kuva viedään tieto­ko­neelle, jonka näytöllä hammas­lääkäri suunnit­telee potilaalle yksilöl­lisen paikan. Suunnit­telun jälkeen ohjelma vie tiedot jyrsimeen, jossa timant­ti­porat jyrsivät keraa­mi­sesta materi­aa­lista mallin mukaisen paikan. Jyrsin­tä­lait­teesta tultuaan keraa­minen paikka on valmis kiinni­tet­tä­väksi potilaan hampaaseen.

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto