Tietoa hammask­ruunua harkitsevalle

Hammask­ruunu on hyvä keino hampaan näkyvän osan vahvis­ta­miseen, mikäli hampaan juuri on edelleen kunnossa. Hampaan kruunut­ta­minen sopii erityi­sesti tapauksiin, joissa potilaan oman hammask­ruunun säilyt­tä­minen ei ole enää tarkoi­tuk­sen­mu­kaista esimer­kiksi toistuvien korjaus­toi­men­pi­teiden vuoksi.

Mikä on hammaskruunu?

Hammask­ruu­nulla tarkoi­tetaan hampaan näkyvää osaa. Jos potilaan oma hammas on syystä tai toisesta vaurioi­tunut, voidaan hampaaseen valmistaa hammask­ruunu, joka muistuttaa ulkonäöltään ja toimin­naltaan luonnol­lista hammasta.

Hammask­ruunu on kiinteä proteesi, mikä tarkoittaa, että se kiinni­tetään suuhun pysyvästi. Tapauk­sesta ja kruunu­tet­tavan hampaan sijain­nista riippuen hammask­ruunun materi­aalina voidaan käyttää keramiaa tai metallin ja keramian seosta eli metal­lo­ke­ramiaa. Keraa­miset kruunut voidaan valmistaa joko perin­tei­sesti käsin tai nykyai­kaisen CAD/CAM-tekniikan avulla.

Milloin keino­te­koinen hammask­ruunu kannattaa valita?

Hammask­ruunu voidaan korvata proteet­ti­sella kruunulla esimer­kiksi silloin, kun omaa hammasta on jouduttu paikkaamaan niin paljon, että sen rakenne on toistuvien paikkauksien seurauksena päässyt heiken­tymään. Hammask­ruunu voi sopia myös sellai­sissa tapauk­sissa, joissa hampaasta on lohjennut iso palanen pois tai lohkeilu on toistuvaa. Proteet­tista hammask­ruunua voidaan käyttää myös yksit­täisen hampaan värivirheen korjaa­miseen, mikäli muista toimen­pi­teistä, kuten valkai­susta, ei ole ollut hyötyä.

Hammask­ruunun kiinnit­tä­misen edelly­tyksenä on, että hampaan juuri on edelleen hyväkun­toinen. Keino­te­koisen hammask­ruunun laitta­minen ei vahin­goita ympärillä olevia hampaita, joten hammask­ruunu on oival­linen valinta silloin, kun vain yksi hammas vaatii korjaus­toi­men­pi­teitä. Joissain tapauk­sissa hammask­ruunu vaatii lisäksi juuria­lu­eelle kiinni­tet­tävän tukipi­larin, jotta kruunun kestävyys ja tuki saadaan varmis­tettua. Tällaista tukira­kenteen sisäl­tävää hammask­ruunua kutsutaan myös nastakruunuksi.

Hamma­simplantti ja hammaskruunu

Proteet­tista hammask­ruunua käytetään yleisesti myös silloin, kun potilaan oma hammas korvataan keino­te­koi­sella hammas­juu­rella eli hamma­simplan­tilla. Hamma­simplantin päälle kiinni­tet­tävää kruunua varten implanttiin liitetään taval­li­simmin titaa­nista valmis­tettu väliosa, jonka varaan hammask­ruunu kiinni­tetään pysyvästi. Lue lisää hamma­simplan­tista.

Hammask­ruunun hinta

Hammask­ruunun lopul­liseen hintaan vaikut­tavat mm. kruunu­tet­tavan hampaan sijainti sekä hammask­ruunun materiaali. Suuntaa-antavan hinta-arvion keraa­mi­selle hammask­ruu­nulle näet hammas­hoidon hinnas­tos­tamme.

Hammask­ruunun kiinnittäminen

Ennen hammask­ruunun kiinnit­tä­mistä potilas käy vastaa­no­tolla erilli­sellä tarkastus- ja suunnit­te­lu­käyn­nillä, jossa selvi­tetään kruunun kiinnit­tä­misen edelly­tykset sekä esimer­kiksi mahdol­lisen juuri­hoidon tarve ennen hammask­ruunun kiinnitystä.

Suunnit­te­lu­vaiheen jälkeen seuraa kruunun valmistus- ja kiinni­tys­vaihe. Kruunun kiinnit­tä­misen helpot­ta­mi­seksi hammas hiotaan aluksi pilari­maiseen muotoon. Hammask­ruunun valmis­tusta varten hampais­tosta otetaan jäljen­nökset, joiden avulla voidaan suunni­tella yksilöl­linen ja purentaan sopiva kruunu potilaan omien hampaiden muotoa mukaillen. Hammas­lääkäri toimittaa jäljen­nöksen hammas­tek­ni­kolle, joka valmistaa keino­te­koisen hammask­ruunun. Hammask­ruunun valmis­tu­misen ajaksi hammas­lääkäri kiinnittää potilaan hampaaseen väliai­kaisen hammask­ruunun, joka vaihdetaan pysyvään kruunuun seuraa­valla käyntikerralla.

Vaihtoeh­toi­sesti hammas­lääkäri voi valmistaa hammask­ruunun itse tieto­ko­nea­vus­teisen järjes­telmän avulla. Hammas­lääkäri­keskus Furkassa keraa­misten täytteiden ja kruunujen valmis­tuk­sessa voidaan hyödyntää luotet­tavaa ja tarkan loppu­tu­loksen takaavaa CEREC-tekniikkaa.

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto