Tietoa hammaskruunua harkitsevalle

Ham­maskru­unu on hyvä keino ham­paan näkyvän osan vahvis­tamiseen, mikäli ham­paan juuri on edelleen kun­nos­sa. Ham­paan kru­unut­ta­mi­nen sopii eri­tyis­es­ti tapauk­si­in, jois­sa poti­laan oman ham­maskru­u­nun säi­lyt­tämi­nen ei ole enää tarkoituk­sen­mukaista esimerkik­si tois­tu­vien kor­jaus­toimen­pitei­den vuoksi.

Mikä on hammaskruunu?

Ham­maskru­unul­la tarkoite­taan ham­paan näkyvää osaa. Jos poti­laan oma ham­mas on syys­tä tai tois­es­ta vau­ri­oitunut, voidaan ham­paaseen valmis­taa ham­maskru­unu, joka muis­tut­taa ulkonäöltään ja toiminnal­taan luon­nol­lista hammasta.

Ham­maskru­unu on kiin­teä pro­teesi, mikä tarkoit­taa, että se kiin­nitetään suuhun pysyvästi. Tapauk­ses­ta ja kru­unutet­ta­van ham­paan sijain­nista riip­puen ham­maskru­u­nun mate­ri­aali­na voidaan käyt­tää kerami­aa tai met­allin ja kerami­an seosta eli met­al­lok­erami­aa. Ker­aamiset kru­unut voidaan valmis­taa joko per­in­teis­es­ti käsin tai nykyaikaisen CAD/­CAM-tekni­ikan avulla.

Milloin keinotekoinen hammaskruunu kannattaa valita?

Ham­maskru­unu voidaan kor­va­ta pro­teet­tisel­la kru­unul­la esimerkik­si sil­loin, kun omaa ham­mas­ta on joudut­tu paikkaa­maan niin paljon, että sen rakenne on tois­tu­vien paikkauk­sien seu­rauk­se­na päässyt heiken­tymään. Ham­maskru­unu voi sopia myös sel­l­ai­sis­sa tapauk­sis­sa, jois­sa ham­paas­ta on lohjen­nut iso pala­nen pois tai lohkeilu on tois­tu­vaa. Pro­teet­tista ham­maskru­unua voidaan käyt­tää myös yksit­täisen ham­paan värivirheen kor­jaamiseen, mikäli muista toimen­piteistä, kuten valka­is­us­ta, ei ole ollut hyötyä.

Ham­maskru­u­nun kiin­nit­tämisen edel­ly­tyk­senä on, että ham­paan juuri on edelleen hyväkun­toinen. Keinotekoisen ham­maskru­u­nun lait­ta­mi­nen ei vahin­goi­ta ympäril­lä ole­via ham­pai­ta, joten ham­maskru­unu on oivalli­nen val­in­ta sil­loin, kun vain yksi ham­mas vaatii kor­jaus­toimen­piteitä. Jois­sain tapauk­sis­sa ham­maskru­unu vaatii lisäk­si juuri­alueelle kiin­nitet­tävän tukip­i­lar­in, jot­ta kru­u­nun kestävyys ja tuki saadaan varmis­tet­tua. Täl­laista tuki­rak­en­teen sisältävää ham­maskru­unua kut­su­taan myös nastakruunuksi.

Hammasimplantti ja hammaskruunu

Pro­teet­tista ham­maskru­unua käytetään yleis­es­ti myös sil­loin, kun poti­laan oma ham­mas kor­vataan keinotekoisel­la ham­masju­urel­la eli ham­masim­plan­til­la. Ham­masim­plan­tin päälle kiin­nitet­tävää kru­unua varten implant­ti­in liitetään taval­lisim­min titaanista valmis­tet­tu väliosa, jon­ka varaan ham­maskru­unu kiin­nitetään pysyvästi. Lue lisää ham­masim­plan­tista.

Hammaskruunun hinta

Ham­maskru­u­nun lop­ulliseen hin­taan vaikut­ta­vat mm. kru­unutet­ta­van ham­paan sijain­ti sekä ham­maskru­u­nun mate­ri­aali. Suun­taa-anta­van hin­ta-arvion ker­aamiselle ham­maskru­unulle näet ham­mashoidon hin­nas­tostamme.

Hammaskruunun kiinnittäminen

Ennen ham­maskru­u­nun kiin­nit­tämistä poti­las käy vas­taan­otol­la eril­lisel­lä tarkas­tus- ja suun­nit­telukäyn­nil­lä, jos­sa selvitetään kru­u­nun kiin­nit­tämisen edel­ly­tyk­set sekä esimerkik­si mah­dol­lisen juuri­hoidon tarve ennen ham­maskru­u­nun kiinnitystä.

Suun­nit­telu­vai­heen jäl­keen seu­raa kru­u­nun valmis­tus- ja kiin­ni­tys­vai­he. Kru­u­nun kiin­nit­tämisen helpot­tamisek­si ham­mas hio­taan aluk­si pilari­maiseen muo­toon. Ham­maskru­u­nun valmis­tus­ta varten ham­pais­tos­ta ote­taan jäl­jen­nök­set, joiden avul­la voidaan suun­nitel­la yksilölli­nen ja purentaan sopi­va kru­unu poti­laan omien ham­paiden muo­toa mukaillen. Ham­maslääkäri toimit­taa jäl­jen­nök­sen ham­mas­teknikolle, joka valmis­taa keinotekoisen ham­maskru­u­nun. Ham­maskru­u­nun valmis­tu­misen ajak­si ham­maslääkäri kiin­nit­tää poti­laan ham­paaseen väli­aikaisen ham­maskru­u­nun, joka vai­hde­taan pysyvään kru­unuun seu­raaval­la käyntikerralla.

Vai­h­toe­htois­es­ti ham­maslääkäri voi valmis­taa ham­maskru­u­nun itse tietokoneavusteisen jär­jestelmän avul­la. Ham­maslääkärikeskus Furkas­sa ker­aamis­ten täyt­tei­den ja kru­unu­jen valmis­tuk­ses­sa voidaan hyö­dyn­tää luotet­tavaa ja tarkan lop­putu­lok­sen takaavaa CEREC-tekniikkaa.

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to