Hammaskruunut ja sillat 

Puut­tu­va tai vau­ri­oitunut ham­mas voidaan kor­va­ta useil­la eri­laisil­la menetelmil­lä. Ham­maskru­unut ja sil­lat ovat kiin­teitä pro­teese­ja, joiden avul­la saadaan aikaan luon­nol­lisen näköi­nen ja pysyvä lopputulos.

 

Hammaskruunu Oulu

Ham­maskru­unul­la tarkoite­taan koko omaa ham­mas­ta ympäröivää ja suo­jaavaa luon­nol­lisen ham­paan näköistä päällysraken­net­ta, joka voidaan muo­toil­la sopi­vak­si ulkonäöltään ja purennal­taan ham­maskaa­reen istuvaksi.

Ham­paan kru­unut­tamisel­la vahvis­te­taan ham­mas­ta sil­loin, kun ham­paan juuri on hyväkun­toinen, mut­ta ike­nen yläpuolis­es­ta osas­ta ham­mas­ta on menetet­ty joko reiki­in­tymisen tai lohkeamisen seu­rauk­se­na suuri osa. Näis­sä tilanteis­sa paik­ka-aineel­la tehdyt kor­jauk­set eivät aina kestä, vaan lohkeil­e­vat tois­tu­vasti ja samal­la saat­taa lohje­ta myös lisää omaakin hammaskudosta.

Lue lisää hammaskruunusta

Hammassillat Oulu

Ham­mas­sil­lan avul­la puut­tu­va tai menetet­ty ham­mas voidaan kor­va­ta pysyvästi nopeastikin. Näkyväl­lä alueel­la puut­tu­va ham­mas kor­vataan jo hoidon alus­sa väli­aikaisel­la rak­en­teel­la. Ham­masil­lal­la voidaan kor­va­ta samal­la ker­taa usei­ta ham­pai­ta aukkoises­sa ham­pais­tossa. Ham­masil­ta tukeu­tuu aukon viereisi­in ham­paisi­in, ja se on kiin­teästi paikoilleen semen­toitu eikä sitä voi irrottaa.

Jo vuosikym­menten ajan ham­maskru­unut ja-sil­lat ovat olleet ns. met­al­lok­erami­aa, jol­loin rak­en­teen runk­ona on kul­tavalu, jota ham­paan­väri­nen posli­i­ni-keramia päällystää. Keramia-pin­nal­la saadaan aikaan ham­paan muo­to ja väri.

Nykyään on kokon­aan ker­aamisia mate­ri­aale­ja kru­unu­jen ja sil­to­jen valmis­tamiseen. Näi­den mate­ri­aalien avul­la saavute­taan parem­min luon­non ham­mas­ta jäljit­televä lop­putu­los, joten ne sopi­vat hyvin myös etuham­masalueelle. Met­al­lok­eramia val­i­taan tyyp­il­lis­es­ti sil­loin, kun purentar­a­situk­sen tiede­tään ole­van suur­ta tai jos ham­mas on vau­ri­oitunut syvem­mälle ike­nen alle.

Lue lisää hammassillasta

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to