Hammask­ruunut ja sillat 

Puuttuva tai vaurioi­tunut hammas voidaan korvata useilla erilai­silla menetel­millä. Hammask­ruunut ja sillat ovat kiinteitä proteeseja, joiden avulla saadaan aikaan luonnol­lisen näköinen ja pysyvä lopputulos.

 

Hammask­ruunu Oulu

Hammask­ruu­nulla tarkoi­tetaan koko omaa hammasta ympäröivää ja suojaavaa luonnol­lisen hampaan näköistä päällys­ra­ken­netta, joka voidaan muotoilla sopivaksi ulkonäöltään ja puren­naltaan hammas­kaareen istuvaksi.

Hampaan kruunut­ta­mi­sella vahvis­tetaan hammasta silloin, kun hampaan juuri on hyväkun­toinen, mutta ikenen yläpuo­li­sesta osasta hammasta on menetetty joko reikiin­ty­misen tai lohkea­misen seurauksena suuri osa. Näissä tilan­teissa paikka-aineella tehdyt korjaukset eivät aina kestä, vaan lohkei­levat toistu­vasti ja samalla saattaa lohjeta myös lisää omaakin hammaskudosta.

Lue lisää hammaskruunusta

Hammas­sillat Oulu

Hammas­sillan avulla puuttuva tai menetetty hammas voidaan korvata pysyvästi nopeas­tikin. Näkyvällä alueella puuttuva hammas korvataan jo hoidon alussa väliai­kai­sella raken­teella. Hamma­sil­lalla voidaan korvata samalla kertaa useita hampaita aukkoi­sessa hampais­tossa. Hamma­silta tukeutuu aukon viereisiin hampaisiin, ja se on kiinteästi paikoilleen semen­toitu eikä sitä voi irrottaa.

Jo vuosi­kym­menten ajan hammask­ruunut ja-sillat ovat olleet ns. metal­lo­ke­ramiaa, jolloin rakenteen runkona on kultavalu, jota hampaan­vä­rinen posliini-keramia päällystää. Keramia-pinnalla saadaan aikaan hampaan muoto ja väri.

Nykyään on kokonaan keraa­misia materi­aaleja kruunujen ja siltojen valmis­ta­miseen. Näiden materi­aalien avulla saavu­tetaan paremmin luonnon hammasta jäljit­televä loppu­tulos, joten ne sopivat hyvin myös etuham­ma­sa­lu­eelle. Metal­lo­ke­ramia valitaan tyypil­li­sesti silloin, kun puren­ta­ra­si­tuksen tiedetään olevan suurta tai jos hammas on vaurioi­tunut syvem­mälle ikenen alle.

Lue lisää hammassillasta

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto