Hammas­kiven ja värjäymien poisto

Vastaa­no­tolla suori­tettava hampaiden puhdistus on oival­linen keino hymyn kirkas­ta­miseen. Hampaiden puhdis­tuksen ja tummen­tumien poiston suorittaa hammas­lääkäri tai suuhygienisti.

 

Miten hampaiden puhdistus tapahtuu?

Hampaiden perus­puh­dis­tukseen kuuluu olennaisena osana hammas­kiven ja pehmeiden hammas­peit­teiden poisto. Hammas­ki­vellä tarkoi­tetaan hampaan pinnalle muodos­tu­nutta, usein väriltään keller­tävää baktee­ri­pei­tettä, joka on syljen mineraalien ansiosta kovet­tunut tiiviiksi kerrok­seksi. Hammas­kiveä voi kertyä hampaiden näkyvän pinnan lisäksi myös ientas­kuihin. Hammaskivi ei lähde harjaa­malla, vaan sen poista­mi­sessa tarvitaan erityisiä puhdistusinstrumentteja.

Hammas­peitteet voidaan poistaa käsi-instru­mentin tai ultra­ää­ni­laitteen avulla. Ultra­ää­ni­laite tuottaa korkea­taa­juista väräh­telyä, joka yhdessä vesisuihkun kanssa saa hampaan pinnalle kalkkeu­tuneen baktee­ri­massan irtoamaan. Ultra­ää­ni­laite on turval­linen käyttää, eikä se vahin­goita hampaan pintaa. Toimenpide voidaan suorittaa myös ikenille sivel­tävän pinta­puu­du­tuksen avulla.

Värjäy­tymien poisto soodapuhdistuksella

Hampaiden puhdis­tusta voidaan tarvit­taessa tehostaa sooda­puh­dis­tuk­sella. Sooda­puh­distus poistaa hampaiden pinnal­lisia värjäy­tymiä, jotka voivat johtua esimer­kiksi kahvin tai teen nautti­mi­sesta tai tupakoinnista.

Sooda­puh­dis­tuk­sessa käytetään hampaiden puhdis­ta­miseen tarkoi­tettua sooda­pu­hal­lus­lai­tetta, joka puhdistaa hampaiden pinnan mekaa­ni­sesti sooda­puh­dis­tus­jauheen sekä ilma-vesisuihkun avulla. Sooda­puh­distus poistaa hampaiden ulkoisia värjäy­tymiä ja palauttaa näkyviin hampaan luonnol­lisen vaalean värin.

Värjäy­tymien poiston lisäksi sooda­puh­distus kiillottaa hampaan pintaa, minkä ansiosta uudet värjäy­tymät eivät tartu hampaaseen yhtä helposti. Sooda­puh­distus kestää noin puoli tuntia, ja käsit­telyn jälkeen hampaat tuntuvat puhtailta ja liukkailta. Puhdistus voidaan viimeis­tellä hampaita suojaavan fluori­kä­sit­telyn avulla. Sooda­puh­distus ei vahin­goita hampaan pintaa.

Kuinka usein hampaat tulee puhdistaa vastaanotolla?

Hammas­peit­teiden  poisto on yksi yleisim­mistä hammas­hoidon toimen­pi­teistä. Kertynyt hammaskivi kannattaa käydä poistat­ta­massa säännöl­li­sesti, jotta hampaiden kiinni­tys­ku­dokset ja ikenet pysyvät terveinä. Hammas­kiven muodos­tu­mis­nopeus on yksilöl­listä, ja joillakin ihmisillä syljen koostumus voi aiheuttaa sen, että hammas­kiveä muodostuu jopa parin kuukauden aikana. Useim­miten hammas­kiven muodos­tu­mi­sessa kestää kuitenkin useita kuukausia ja vuosia. Hampaiden lisäksi baktee­ri­peit­teitä voi kertyä myös oikomis­ko­jeiden ja proteet­tisten raken­teiden, kuten hamma­simplantin pinnoille.

Hammas­peit­teiden muodos­tu­mista voi ennal­taeh­käistä parhaiten perus­teel­li­sella hampaiden harjauk­sella ja hammas­välien puhdis­tuk­sella. Hammas­lää­kärisi neuvoo sinulle yksilöl­lisen hoito­välin.  Jos hammas­kiven poisto jännittää, jänni­tyk­sestä kannattaa keskus­tella etukäteen sinua hoitavan ammat­ti­laisen kanssa. Hän kertoo sinulle hoidon kulusta mielellään.

Hampaiden valkaisu

Kun tavoit­teena on hymyn kirkas­ta­minen, hampaiden puhdistus ja värjäy­tymien poisto riittävät usein saavut­tamaan halutun loppu­tu­loksen. Jos nämä toimen­piteet eivät kuitenkaan riitä, voidaan hampaat valkaista vastaa­no­tolla tehtävän kevyt­val­kaisun tai kotival­kaisun avulla.

Lue lisää hampaiden valkai­susta täältä

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto