Hammaskiven ja värjäymien poisto

Vas­taan­otol­la suoritet­ta­va ham­paiden puhdis­tus on oivalli­nen keino hymyn kirkas­tamiseen. Ham­paiden puhdis­tuk­sen ja tum­men­tu­mien pois­ton suorit­taa ham­maslääkäri tai suuhygienisti.

 

Miten hampaiden puhdistus tapahtuu?

Ham­paiden perus­puhdis­tuk­seen kuu­luu olen­naise­na osana ham­mask­iv­en ja pehmei­den ham­maspeit­tei­den pois­to. Ham­mask­iv­el­lä tarkoite­taan ham­paan pin­nalle muo­dos­tunut­ta, usein väriltään kellertävää bak­teeripeit­et­tä, joka on syl­jen min­er­aalien ansios­ta kovet­tunut tiivi­ik­si ker­roksek­si. Ham­mask­iveä voi ker­tyä ham­paiden näkyvän pin­nan lisäk­si myös ien­taskui­hin. Ham­mask­ivi ei lähde har­jaa­mal­la, vaan sen pois­tamises­sa tarvi­taan eri­ty­isiä puhdistusinstrumentteja.

Ham­maspeit­teet voidaan pois­taa käsi-instru­mentin tai ultra­ääni­lait­teen avul­la. Ultra­ääni­laite tuot­taa korkeataa­juista värähte­lyä, joka yhdessä vesisuihkun kanssa saa ham­paan pin­nalle kalkkeu­tuneen bak­teer­i­mas­san irtoa­maan. Ultra­ääni­laite on tur­valli­nen käyt­tää, eikä se vahin­goi­ta ham­paan pin­taa. Toimen­pide voidaan suorit­taa myös ike­nille siveltävän pin­ta­pu­udu­tuk­sen avulla.

Värjäytymien poisto soodapuhdistuksella

Ham­paiden puhdis­tus­ta voidaan tarvit­taes­sa tehostaa sooda­puhdis­tuk­sel­la. Sooda­puhdis­tus pois­taa ham­paiden pin­nal­lisia vär­jäy­tymiä, jot­ka voivat johtua esimerkik­si kahvin tai teen naut­timis­es­ta tai tupakoinnista.

Sooda­puhdis­tuk­ses­sa käytetään ham­paiden puhdis­tamiseen tarkoitet­tua sooda­puhal­lus­laitet­ta, joka puhdis­taa ham­paiden pin­nan mekaanis­es­ti sooda­puhdis­tus­jauheen sekä ilma-vesisuihkun avul­la. Sooda­puhdis­tus pois­taa ham­paiden ulkoisia vär­jäy­tymiä ja palaut­taa näkyvi­in ham­paan luon­nol­lisen vaalean värin.

Vär­jäy­tymien pois­ton lisäk­si sooda­puhdis­tus kiil­lot­taa ham­paan pin­taa, minkä ansios­ta uudet vär­jäy­tymät eivät tar­tu ham­paaseen yhtä hel­posti. Sooda­puhdis­tus kestää noin puoli tun­tia, ja käsit­te­lyn jäl­keen ham­paat tun­tu­vat puh­tail­ta ja liukkail­ta. Puhdis­tus voidaan viimeis­tel­lä ham­pai­ta suo­jaa­van flu­o­rikäsit­te­lyn avul­la. Sooda­puhdis­tus ei vahin­goi­ta ham­paan pintaa.

Kuinka usein hampaat tulee puhdistaa vastaanotolla?

Ham­maspeit­tei­den  pois­to on yksi yleisim­mistä ham­mashoidon toimen­piteistä. Ker­tynyt ham­mask­ivi kan­nat­taa käy­dä pois­tat­ta­mas­sa sään­nöl­lis­es­ti, jot­ta ham­paiden kiin­ni­tysku­dok­set ja ikenet pysyvät ter­veinä. Ham­mask­iv­en muo­dos­tu­misnopeus on yksilöl­listä, ja joil­lakin ihmisil­lä syl­jen koos­t­u­mus voi aiheut­taa sen, että ham­mask­iveä muo­dos­tuu jopa parin kuukau­den aikana. Useim­miten ham­mask­iv­en muo­dos­tu­mises­sa kestää kuitenkin usei­ta kuukau­sia ja vuosia. Ham­paiden lisäk­si bak­teeripeit­teitä voi ker­tyä myös oikomisko­jei­den ja pro­teet­tis­ten rak­en­tei­den, kuten ham­masim­plan­tin pinnoille.

Ham­maspeit­tei­den muo­dos­tu­mista voi ennal­taehkäistä parhait­en perus­teel­lisel­la ham­paiden har­jauk­sel­la ja ham­masvälien puhdis­tuk­sel­la. Ham­maslääkärisi neu­voo sin­ulle yksilöl­lisen hoitovälin.  Jos ham­mask­iv­en pois­to jän­nit­tää, jän­ni­tyk­ses­tä kan­nat­taa keskustel­la etukä­teen sin­ua hoita­van ammat­ti­laisen kanssa. Hän ker­too sin­ulle hoidon kulus­ta mielellään.

Hampaiden valkaisu

Kun tavoit­teena on hymyn kirkas­t­a­mi­nen, ham­paiden puhdis­tus ja vär­jäy­tymien pois­to riit­tävät usein saavut­ta­maan halu­tun lop­putu­lok­sen. Jos nämä toimen­piteet eivät kuitenkaan riitä, voidaan ham­paat valka­ista vas­taan­otol­la tehtävän kevyt­valka­isun tai koti­valka­isun avulla.

Lue lisää ham­paiden valka­is­us­ta täältä

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to