Esteet­tinen hammas­hoito

Esteet­ti­sellä hammas­hoi­dolla tarkoi­tetaan sellaisia hammas­hoidon palve­luita, joiden avulla pyritään ensisi­jai­sesti kohen­tamaan hampaiden ulkonäköä sairauden hoita­misen sijaan. Esteet­tinen hammas­hoito voi koostua monista eri toimen­pi­teistä, ja hoito­suun­ni­telma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa tämän odotukset ja toiveet huomioiden.

 

Mitä esteet­tinen hammas­hoito sisältää?

Esteet­tisen hammas­hoidon kokonaisuus voi sisältää esimer­kiksi tummen­tumien poista­mista, hampaiden valkaisua, oikomis­hoi­dol­lisia ratkaisuja, vanhojen hammas­paik­kojen korvaa­mista tai hammas­la­mi­naattien kiinni­tystä. Myös puuttuvien hampaiden korvaa­minen voi olla osa esteet­tistä hammas­hoitoa. Esteet­tisen hammas­hoidon aloit­ta­minen edellyttää, että mahdol­liset suunter­veyden ongelmat on hoidettu ensin.

Usein asiak­kaalla on mielessään jo vastaa­no­tolle tullessaan jokin tietty ongelma, johon hän toivoo ratkaisua esteet­tisen hammas­hoidon keinoin. Tällaisia vaivaavia asioita voivat olla esimer­kiksi hampaiden puuttu­minen hammas­kaa­relta, lohkeamat, voimakkaat kulumat ja tummen­tumat hampaissa tai hammas­pai­koissa. Myös asento­virheet, kuten hammas­kaaren ahtaus tai epäta­saiset hammas­välit, ovat taval­lisia esteet­tiseen hammas­hoitoon hakeu­tu­misen syitä.

Hampaiden valkaisu

Hampaiden värisävyn paran­ta­minen on yksi yleisim­mistä esteet­tisen hammas­hoidon toimen­pi­teistä. Hampaiden vaalen­ta­miseen on useita keinoja, joista tarkoi­tuk­sen­mu­kaisin valitaan hammas­lää­kärin ja asiakkaan välisen konsul­taation perus­teella.

Jo pelkkä hammas­kiven poisto auttaa usein pääsemään eroon värjäy­ty­mistä ja kirkas­tamaan hampaiden sävyä. Hammas­kiven poisto suori­tetaan taval­li­sesti erityi­sellä ultra­ää­ni­lait­teella, joka poistaa tehok­kaasti muun muassa kahvin ja tupakoinnin aiheut­tamat pinnal­liset värjäy­tymät. Jos hammas­kiven poisto ei riitä toivottuun loppu­tu­lokseen, voidaan hampaille tehdä kevyt- tai kotival­kaisu tarpeen mukaan. Ennen valkaisua keskus­tellaan yhdessä asiakkaan kanssa toivo­tusta valkaisun asteesta.

Lue lisää hampaiden valkai­susta.

Hammas­la­mi­naatit

Hampaiden ulkonäköä voidaan parantaa myös hampaiden pintaan kiinni­tet­tävien keraa­misten hammas­la­mi­naattien avulla. Hammas­la­mi­naatti on ohut kuori, joka kiinni­tetään hampaiden ulkopin­nalle sille alueelle, joka näkyy hymyil­lessä. Huolel­lisen hoidon avulla hammas­la­mi­naatit kestävät vuosien ja jopa vuosi­kym­menien ajan.

Hammas­la­mi­naatit valmis­tetaan yksilöl­li­sesti asiakkaan toiveiden mukaan. Yleensä hampaita joudutaan hieman hiomaan ennen laminaattien kiinni­tystä.

Lisätietoa hammas­la­mi­naa­teista löydät täältä.

Oikomis­hoito

Nykyään oikomis­hoitoja tehdään yhä useammin myös aikui­sille. Oikomis­hoidon avulla voidaan korjata puren­ta­vir­heitä ja hampaiden asento­vir­heitä.

Oikomis­hoidon toteut­ta­miseen on erilaisia kojeita, joista sopivin valitaan yhdessä potilaan kanssa ennen hoidon aloit­ta­mista. Hammas­lääkäri­keskus Furkassa oikomis­hoidot toteu­tetaan tyypil­li­sesti kiinteillä kojeilla, joita meillä on käytössä kolme erilaista tekniikkaa riippuen potilaan vaati­muk­sista kojeen esteet­ti­syyden suhteen.

Perin­tei­sessä kojeessa metal­liset kiinnikkeet ovat hampaiden etupin­nalla. Kiinnikkeet voivat olla myös hampaan väriset, jolloin ne eivät herätä niin paljon huomiota. Hoito voidaan toteuttaa myös näkymät­tö­mästi hampaiden takapin­noille liimat­ta­villa kiinnik­keillä.

Näkymät­tömät oikomis­kojeet

Hammas­lääkäri­keskus Furkassa on erittäin pitkä kokemus hoidosta näkymät­tö­millä kojeilla. Furkassa näkymät­tö­millä kojeilla toteu­tet­tavaa tekniikkaa on toteu­tettu pisimpään Suomessa, jo vuoden 1990 alusta alkaen. Näkymät­tö­missä kojeissa kiinnikkeet liimataan hampaiden takapin­noille. Käytös­sämme on uusi tekniikka, joka on erittäin tarkka ja tehokas. Lisäksi se on edulli­sempi verrattuna aikai­sempaan tekniikkaan. Furkassa oikomis­hoidon toteut­ta­mi­sesta vastaa oikomis­hoidon erikois­ham­mas­lääkäri Tuomo Kantomaa.

Lue lisää oikomis­hoi­dosta.

Keraa­miset täytteet ja kruunut

Esteet­tinen hammas­hoito voi sisältää myös vanhojen hammas­paik­kojen uusimista esteet­ti­sesti miellyt­tä­vämpiin materi­aa­leihin. Vanhoja yhdis­tel­mä­muovi- tai amalgaa­mi­paikkoja voidaan korvata keraa­mi­sella täytteellä, joka on kaunis ja kestävä paikkaus­ma­te­riaali. Keraa­minen materiaali säilyttää värinsä ja näyttää luonnol­li­selta hampaalta. Cerec-tekniikan avulla vastaa­no­tol­lamme voidaan toteuttaa myös useita keraa­misia paikkoja kerralla.

Keraa­misten hammask­ruu­nujen avulla voidaan parantaa hampaiden ulkonäköä ja korjata myös pieniä asento­vir­heitä. Useissa tapauk­sissa hammas vaatii hiomista sopivaan muotoon ennen kruunun kiinnit­tä­mistä.

Lue lisää keraa­mi­sista paikoista.

Muut esteet­tisen hammas­hoidon toimen­piteet

Hampaan tai hampaiden puuttu­minen hammas­kaa­relta vaikuttaa paitsi hampaiston estetiikkaan, myös purentaan. Puuttuvan hampaan korvaa­miseen on olemassa lukuisia vaihtoehtoja, joista sopivin valitaan tapaus­koh­tai­sesti. Pysyviä ratkaisuja hampaan korvaa­miseen ovat esimer­kiksi hammask­ruunut, ‑sillat ja implantit. Irtopro­te­tiikkaa hyödyn­netään taval­li­simmin tapauk­sissa, joissa omia hampaita on jäljellä enää vähän tai ei ollenkaan.

Tutustu hinnas­toomme: Hinnasto