Esteettinen hammashoito

Esteet­tisel­lä ham­mashoidol­la tarkoite­taan sel­l­aisia ham­mashoidon palvelui­ta, joiden avul­la pyritään ensisi­jais­es­ti kohen­ta­maan ham­paiden ulkonäköä sairau­den hoita­misen sijaan. Esteet­ti­nen ham­mashoito voi koos­t­ua monista eri toimen­piteistä, ja hoito­su­un­nitel­ma laa­di­taan yhdessä asi­akkaan kanssa tämän odotuk­set ja toiveet huomioiden.

 

Mitä esteettinen hammashoito sisältää?

Esteet­tisen ham­mashoidon kokon­aisu­us voi sisältää esimerkik­si tum­men­tu­mien pois­tamista, ham­paiden valka­isua, oikomishoidol­lisia ratkaisu­ja, van­ho­jen ham­ma­s­paikko­jen kor­vaamista tai ham­maslam­i­naat­tien kiin­ni­tys­tä. Myös puut­tuvien ham­paiden kor­vaami­nen voi olla osa esteet­tistä ham­mashoitoa. Esteet­tisen ham­mashoidon aloit­ta­mi­nen edel­lyt­tää, että mah­dol­liset suun­ter­vey­den ongel­mat on hoidet­tu ensin.

Usein asi­akkaal­la on mielessään jo vas­taan­otolle tul­lessaan jokin tiet­ty ongel­ma, johon hän toivoo ratkaisua esteet­tisen ham­mashoidon keinoin. Täl­laisia vaivaavia asioi­ta voivat olla esimerkik­si ham­paiden puut­tumi­nen ham­maskaarelta, lohkea­mat, voimakkaat kulumat ja tum­men­tu­mat ham­pais­sa tai ham­ma­s­paikois­sa. Myös asen­tovirheet, kuten ham­maskaaren ahtaus tai epä­ta­saiset ham­masvälit, ovat taval­lisia esteet­tiseen ham­mashoitoon hakeu­tu­misen syitä.

Hampaiden valkaisu

Ham­paiden värisävyn paran­t­a­mi­nen on yksi yleisim­mistä esteet­tisen ham­mashoidon toimen­piteistä. Ham­paiden vaa­len­tamiseen on usei­ta keino­ja, joista tarkoituk­sen­mukaisin val­i­taan ham­maslääkärin ja asi­akkaan välisen kon­sul­taa­tion perusteella.

Jo pelkkä ham­mask­iv­en pois­to aut­taa usein pääsemään eroon vär­jäy­tymistä ja kirkas­ta­maan ham­paiden sävyä. Ham­mask­iv­en pois­to suorite­taan taval­lis­es­ti eri­tyisel­lä ultra­ääni­lait­teel­la, joka pois­taa tehokkaasti muun muas­sa kahvin ja tupakoin­nin aiheut­ta­mat pin­nal­liset vär­jäy­tymät. Jos ham­mask­iv­en pois­to ei riitä toiv­ot­tuun lop­putu­lok­seen, voidaan ham­paille tehdä kevyt- tai koti­valka­isu tarpeen mukaan. Ennen valka­isua keskustel­laan yhdessä asi­akkaan kanssa toiv­o­tus­ta valka­isun asteesta.

Lue lisää ham­paiden valkaisusta.

Hammaslaminaatit

Ham­paiden ulkonäköä voidaan paran­taa myös ham­paiden pin­taan kiin­nitet­tävien ker­aamis­ten ham­maslam­i­naat­tien avul­la. Ham­maslam­i­naat­ti on ohut kuori, joka kiin­nitetään ham­paiden ulkopin­nalle sille alueelle, joka näkyy hymy­il­lessä. Huolel­lisen hoidon avul­la ham­maslam­i­naatit kestävät vuosien ja jopa vuosikym­me­nien ajan.

Ham­maslam­i­naatit valmis­te­taan yksilöl­lis­es­ti asi­akkaan toivei­den mukaan. Yleen­sä ham­pai­ta joudu­taan hie­man hiomaan ennen lam­i­naat­tien kiinnitystä.

Lisäti­etoa ham­maslam­i­naateista löy­dät täältä.

Oikomishoito

Nykyään oikomishoito­ja tehdään yhä use­am­min myös aikuisille. Oikomishoidon avul­la voidaan kor­ja­ta purentavirheitä ja ham­paiden asentovirheitä.

Oikomishoidon toteut­tamiseen on eri­laisia kojei­ta, joista sopivin val­i­taan yhdessä poti­laan kanssa ennen hoidon aloit­tamista. Ham­maslääkärikeskus Furkas­sa oikomishoidot toteutetaan tyyp­il­lis­es­ti kiin­teil­lä kojeil­la, joi­ta meil­lä on käytössä kolme eri­laista tekni­ikkaa riip­puen poti­laan vaa­timuk­sista kojeen esteet­tisyy­den suhteen.

Per­in­teisessä kojeessa met­alliset kiin­nikkeet ovat ham­paiden etupin­nal­la. Kiin­nikkeet voivat olla myös ham­paan väriset, jol­loin ne eivät herätä niin paljon huomio­ta. Hoito voidaan toteut­taa myös näkymät­tömästi ham­paiden takap­in­noille liimat­tavil­la kiinnikkeillä.

Näkymättömät oikomiskojeet

Ham­maslääkärikeskus Furkas­sa on erit­täin pitkä koke­mus hoi­dos­ta näkymät­tömil­lä kojeil­la. Furkas­sa näkymät­tömil­lä kojeil­la toteutet­tavaa tekni­ikkaa on toteutet­tu pisim­pään Suomes­sa, jo vuo­den 1990 alus­ta alka­en. Näkymät­tömis­sä kojeis­sa kiin­nikkeet liimataan ham­paiden takap­in­noille. Käytössämme on uusi tekni­ik­ka, joka on erit­täin tark­ka ja tehokas. Lisäk­si se on edullisem­pi ver­rat­tuna aikaisem­paan tekni­ikkaan. Furkas­sa oikomishoidon toteut­tamis­es­ta vas­taa oikomishoidon erikoisham­maslääkäri Tuo­mo Kantomaa.

Lue lisää oikomishoidosta.

Keraamiset täytteet ja kruunut

Esteet­ti­nen ham­mashoito voi sisältää myös van­ho­jen ham­ma­s­paikko­jen uusimista esteet­tis­es­ti miel­lyt­tävämpi­in mate­ri­aalei­hin. Van­ho­ja yhdis­telmä­muovi- tai amal­gaami­paikko­ja voidaan kor­va­ta ker­aamisel­la täyt­teel­lä, joka on kau­nis ja kestävä paikkaus­ma­te­ri­aali. Ker­aami­nen mate­ri­aali säi­lyt­tää värin­sä ja näyt­tää luon­nol­liselta ham­paal­ta. Cerec-tekni­ikan avul­la vas­taan­otol­lamme voidaan toteut­taa myös usei­ta ker­aamisia paikko­ja kerralla.

Ker­aamis­ten ham­maskru­unu­jen avul­la voidaan paran­taa ham­paiden ulkonäköä ja kor­ja­ta myös pieniä asen­tovirheitä. Useis­sa tapauk­sis­sa ham­mas vaatii hiomista sopi­vaan muo­toon ennen kru­u­nun kiinnittämistä.

Lue lisää ker­aami­sista paikoista.

Muut esteettisen hammashoidon toimenpiteet

Ham­paan tai ham­paiden puut­tumi­nen ham­maskaarelta vaikut­taa pait­si ham­pais­ton esteti­ikkaan, myös purentaan. Puut­tuvan ham­paan kor­vaamiseen on ole­mas­sa lukuisia vai­h­toe­hto­ja, joista sopivin val­i­taan tapausko­htais­es­ti. Pysyviä ratkaisu­ja ham­paan kor­vaamiseen ovat esimerkik­si ham­maskru­unut, ‑sil­lat ja implan­tit. Irto­pro­teti­ikkaa hyö­dyn­netään taval­lisim­min tapauk­sis­sa, jois­sa omia ham­pai­ta on jäl­jel­lä enää vähän tai ei ollenkaan.

Tutus­tu hin­nas­toomme: Hin­nas­to