avainlippu

HAMMAS­LÄÄKÄRI

OULU JA II

Hammas­lääkäri oulu ja II Löytyy furkasta. Paras paikka hampaillesi, terve­tuloa kokeneeseen seuraan, jo 40-vuotta Oulun keskus­tassa.

Hammas­lääkäri­keskus Furka on oululainen toimija, josta löytyy jokai­selle sopiva hammas­lääkäri. Tarvit­sitpa lohkeaman korjausta, hampaiston kokonais­hoitoa, hammas­lää­kärin tarkas­tusta, tai koko purennan kuntou­tusta, anna meidän auttaa!

Varaa Sinulle sopiva aika hammas­lääkäri Oulu tai Ii toimi­pis­teisiin puheli­mitse tai nettia­jan­va­rauk­sesta. Nettia­jan­va­rauk­sesta voit varata ajan seuraa­valle 14 päivälle. Kaikki aikamme eivät välttä­mättä näy nettia­jan­va­rauk­sessa, joten soitta­malla on saata­villa lisää aikoja. Särky­päi­vys­tyk­semme on avoinna vastaanoton aukiol­lessa.

Furka Oulu
Kirkkokatu 27 A, Rotuaari
08 375 190

Nettia­jan­varaus Oulu

Furka Ii
Valta­rintie 2, Iin keskusta
050 466 4899

Nettia­jan­varaus Ii

HAMMAS­LÄÄ­KÄRIIN HELPOSTI JA NOPEASTI

Hammas­lääkäri­keskus Furka on tarjonnut paikal­liset hammas­lää­kärisi Oulussa ja Iissä jo 40 vuotta. Olemme ketjuihin kuulu­maton, paikal­linen toimija. Terve­tuloa luotet­tavaan ja kokeneeseen seuraan! Furkaan pääset jousta­vasti ilman pitkiä jonotusaikoja. Furka Oulu palvelee myös lauan­taisin normaa­li­hin­noilla. Meiltä saat laadu­kasta hammas­hoitoa ja hyvää palvelua, ilman erillisiä palvelu- tai toimis­to­maksuja! Mikäli sinut yllätti hammas­särky, pystymme tarjoamaan avun usein­miten jo samana päivänä.

 

 

Hammas­lääkäri Oulu päivystys:

               Lauan­taina 7.11.

               Hammas­lääkäri

             Sirkka Lamberg

hammaslääkärikeskus furka logo

EI TOIMIS­TO­MAKSUA

Ei toimisto‑, kanta‑, tai palve­lu­maksuja – maksat vain saamastasi hoidosta.

hammaslääkärikeskus furka logo

HELPPO SAAPUA

Sijait­semme Rotuaa­rilla, jonne pääset helposti kävellen tai julki­silla kulku­neu­voilla. Lisäksi isot parkki­hallit ja Kallio­parkki ovat lähellä.

hammaslääkärikeskus furka logo

NOPEASTI HOITOON

Meillä pääset nopeasti hoitoon — usein­miten vaikka samana päivänä. Palve­lemme myös lauan­taisin samaan hintaan!

Tutustu palveluihimme

Palveluihimme kuuluvat kattavat yleis- ja erikois­ham­mas­lää­kärin palvelut aina perus­ham­mas­hoi­dosta vaati­vampiin implant­ti­hoi­toihin saakka.

hammaslääkäri_elias

Suun terveyden vaiku­tukset

Suun terveys koostuu hampaiston, puren­tae­limien, suun limakal­vojen ja kiinni­tys­ku­dosten tervey­destä. Suun tervey­dellä on tärkeä vaikutus myös yleis­ter­veyteen, sillä esimer­kiksi tulehdus suussa voi lisätä sydän­sai­rauksien riskiä. Säännöl­linen hammas­lää­kärin suorittama hammas­tarkastus on paras ja edullisin keino huolehtia suun kokonais­val­tai­sesta tervey­destä.

suuhygienisti_furka

Hampaiden valkai­se­minen

Valkaistut hampaat antavat itseluot­ta­musta, kirkas­tavat hymyä – ja kauniilla hampailla hymyi­lyt­tääkin enemmän! Terveeseen suuhun valkaisu voidaan tehdä turval­li­sesti ja tulokset pystytään ennakoimaan. Raskaus- ja imety­saikana valkaisua ei tehdä.

hammashoito_suunnittelu

PURENNAN KUNTOU­TUS­HOITO

Erilaiset puren­ta­vaivat ovat yleisiä, ja niitä esiintyy kaiken ikäisillä. Lievät puren­ta­vaivat eivät yleensä vaadi hoitoa, mutta kivuliaat tai muuten rajoit­tavat oireet vaativat tutki­muksia ja niiden perus­teella hammas­lää­kärin suunnit­te­lemaa purennan kuntou­tusta. Puren­taon­gelmat voivat aiheuttaa vaivoja joko yksit­täiseen hampaaseen, tai laajem­minkin pään, leukojen, kasvojen ja niska­har­tia­seudun alueille.

hammas_kruunu

HAMMASK­RUUNUT JA ‑SILLAT

Puuttuva tai vaurioi­tunut hammas voidaan korvata useilla erilai­silla menetel­millä. Hammask­ruunut ja sillat ovat kiinteitä proteeseja, joiden avulla saadaan aikaan luonnol­lisen näköinen ja pysyvä loppu­tulos. Hammas­lääkäri valmistaa kruunut ja sillat joko yhteis­työssä hammas­la­bo­ra­torion kanssa tai CEREC-teknii­kalla. 

Ajankoh­taista

Hampaiden vihlonta

Hampaiden vihlonta on yleinen, mutta ikävä vaiva. Hampaiden vihlon­nasta kärsi­välle kylmät ruoat ja juomat voivat aiheuttaa äkillistä vihlontaa, joka loppuu yleensä melko nopeasti. Ajoit­tainen vihlonta on useim­miten epämiel­lyt­tä­vyy­destään huoli­matta harmiton vaiva.…

lue lisää

Mitä tapahtuu, jos hampaat jättää harjaa­matta?

Hampaiden harjaa­minen poistaa pintoihin kertyvää baktee­ri­massaa. Hampaat voi toden­nä­köi­sesti jättää harjaa­matta useak­sikin päiväksi ilman merkit­täviä seurauksia, mutta viikoista puhut­taessa alkaa seuraukset olla jo pysyviä. Artik­ke­lissa pyrimme selvit­tämään, mitä…

lue lisää

Infek­tioiden ehkäisy hammas­hoi­dossa

Hammas­hoidon toimen­piteet voivat nostaa infek­tio­riskiä. Tietyissä tilan­teissa, kun infek­tio­riski on olemassa, täytyy hammas­hoidon yhtey­dessä määrätä antibiootteja, jotta infek­tioita ei syntyisi, käytetään ns. antibioottiprofylaksiaa.Hammasperäiset infektiot Vakavat…

lue lisää
Hammas­lääkäri­keskus Furkan uudet sivut on avattu!

Hammas­lääkäri­keskus Furkan uudet sivut on avattu!

Terve­tuloa hammaslääkäri­asema Furkan uusille kotisi­vuille. Ajankoh­taista-osiosta tulet löytämään ajankoh­taista tietoa suun ja hampaiden tervey­destä. Varaat hammas­lää­kä­reil­lemme ja suuhy­gie­nis­teil­lemme helposti ajan nettia­jan­va­rauk­ses­tamme tai puheli­mitse. Täydet…

lue lisää