Ajankohtaista

Hammasytimen tulehdus eli pulpiitti – miten tunnistaa?

Ham­masy­ti­men tule­hdus eli pulpi­it­ti johtuu yleen­sä hoita­mat­tomas­ta kariek­ses­ta. Karies kan­nat­taa siis hoitaa ajal­laan, jot­ta tule­hdus ei pää­sisi eten­emään ham­masy­timeen asti. Juuri­hoidon avul­la tule­htunut ham­mas voidaan kuitenkin yleen­sä pelas­taa. Mis­tä hammasytimen…

Raskaus ja suun terveys

Raskaus muut­taa kehoa ja vaikut­taa myös suun ter­vey­teen. Hor­mon­imuu­tok­set aiheut­ta­vat muun muas­sa karies­riskin kasvua ja heiken­tää vas­tus­tuskykyä ien­tule­hdus­ta vas­taan. Suun tarkas­tuk­ses­sa kan­nat­taa käy­dä jo suun­nitel­lessa raskaut­ta. Mik­si ham­maslääkäris­sä kannattaisi…

Mistä suupolte voi johtua?

Suupolte esi­in­tyy useim­miten kie­len, suun limakalvo­jen tai huulien alueel­la oireil­e­vana kuumo­tuk­se­na tai kipuna. Krooni­nen suupolte on ikävä vai­va, jota voi olla han­kala lievit­tää. Suun polt­telu voi olla myös jonkin suun sairau­den oire, joten sairaudet kannattaa…

Miksi työpaikkahammashoito kannattaa?

Työ­paikka­ham­mashoito on kan­nat­ta­va sijoi­tus, sil­lä panos­tus suun ter­vey­teen edis­tää kokon­ais­val­taista ter­veyt­tä. Työ­paikka­ham­mashoidol­la voidaan ennal­taehkäistä suun sairauk­sia. Motivoitunut ja ter­ve työn­tek­i­jä on yri­tyk­sen voimavara ja näin ollen työ­nan­ta­jan etu.Suun…

Erikoishammaslääkäri Oulu – Furkassa on mistä valita!

Erikoisham­maslääkäri on erikois­tunut johonkin ham­maslääketi­eteen erikoisa­loista, kuten esimerkik­si pro­teti­ikkaan ja purentafy­s­i­olo­giaan. Yleisham­maslääkäri ohjaa tarvit­taes­sa erikoisham­maslääkärille tai aika voidaan vara­ta suo­raan erikoisham­maslääkärille. Mitä…

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899