Ajankohtaista

Esteettinen hammashoito — mitä se tarkoittaa?

Esteet­tisel­lä ham­mashoidol­la tarkoite­taan toimen­piteitä, joil­la ei hoide­ta suun sairauk­sia, vaan tarkoituk­se­na on luo­da esteet­tisem­pi hymy. Esteet­tis­ten ham­mashoito­jen lähtöko­h­ta on, että ensin suun tulee olla ter­ve. Ham­paiden valka­isu — kirkkaampi hymy helposti!…

Suun alueen leikkaukset

Suun alueen leikkauk­sia ovat esimerkik­si ham­paan leikkauk­selli­nen pois­to, ham­paan juuren­pään leikkaus eli resek­tio, ienkirur­giset toimen­piteet sekä eri­laiset koepalat. Suun alueen leikkauk­set toteutetaan yleen­sä paikallispuudutuksessa.Hampaan leikkauk­selli­nen poisto…

Hammasytimen tulehdus eli pulpiitti – miten tunnistaa?

Ham­masy­ti­men tule­hdus eli pulpi­it­ti johtuu yleen­sä hoita­mat­tomas­ta kariek­ses­ta. Karies kan­nat­taa siis hoitaa ajal­laan, jot­ta tule­hdus ei pää­sisi eten­emään ham­masy­timeen asti. Juuri­hoidon avul­la tule­htunut ham­mas voidaan kuitenkin yleen­sä pelas­taa. Mis­tä hammasytimen…

Raskaus ja suun terveys

Raskaus muut­taa kehoa ja vaikut­taa myös suun ter­vey­teen. Hor­mon­imuu­tok­set aiheut­ta­vat muun muas­sa karies­riskin kasvua ja heiken­tää vas­tus­tuskykyä ien­tule­hdus­ta vas­taan. Suun tarkas­tuk­ses­sa kan­nat­taa käy­dä jo suun­nitel­lessa raskaut­ta. Mik­si ham­maslääkäris­sä kannattaisi…

Mistä suupolte voi johtua?

Suupolte esi­in­tyy useim­miten kie­len, suun limakalvo­jen tai huulien alueel­la oireil­e­vana kuumo­tuk­se­na tai kipuna. Krooni­nen suupolte on ikävä vai­va, jota voi olla han­kala lievit­tää. Suun polt­telu voi olla myös jonkin suun sairau­den oire, joten sairaudet kannattaa…

Varaa aika

Oulun toimipiste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimipiste

Val­tar­in­tie 2
9100 Ii
 050 466 4899