Ajankoh­taista

Mitä tapahtuu, jos hampaat jättää harjaa­matta?

Hampaiden harjaa­minen poistaa pintoihin kertyvää baktee­ri­massaa. Hampaat voi toden­nä­köi­sesti jättää harjaa­matta useak­sikin päiväksi ilman merkit­täviä seurauksia, mutta viikoista puhut­taessa alkaa seuraukset olla jo pysyviä. Artik­ke­lissa pyrimme selvit­tämään, mitä…

Infek­tioiden ehkäisy hammas­hoi­dossa

Hammas­hoidon toimen­piteet voivat nostaa infek­tio­riskiä. Tietyissä tilan­teissa, kun infek­tio­riski on olemassa, täytyy hammas­hoidon yhtey­dessä määrätä antibiootteja, jotta infek­tioita ei syntyisi, käytetään ns. antibioottiprofylaksiaa.Hammasperäiset infektiot Vakavat…

Narskut­te­letko hampaitasi? — Näin estät vauriot!

Valit­ta­vatko samassa tilassa nukkuvat hampaiden kirskun­nasta, joka pitää sikeä­uni­sim­mankin hereillä? Tuntu­vatko leuka­ni­velet kipeiltä ja jäykiltä päivän mittaan? Hampaiden narskuttelu eli bruksismi voi aiheuttaa pysyviä vaurioita hampaan pintaan sekä hampaiden…

Suun terveys ja sydän­sai­raudet ovat yhtey­dessä toisiinsa

Suun terveyden ylläpito ja hoito on tärkeää erityi­sesti sydän­sai­rauk­sista kärsi­ville, sillä tutki­musten mukaan esimer­kiksi parodon­tiitti eli hampaiden kiinni­tys­ku­dos­sairaus lisää riskiä sydänin­fark­tille ja endokar­dii­tille eli sydämen sisäkalvon tuleh­duk­selle. Suun…

Hammas­lääkäri­keskus Furkan uudet sivut on avattu!

Hammas­lääkäri­keskus Furkan uudet sivut on avattu!

Terve­tuloa hammaslääkäri­asema Furkan uusille kotisi­vuille. Ajankoh­taista-osiosta tulet löytämään ajankoh­taista tietoa suun ja hampaiden tervey­destä. Varaat hammas­lää­kä­reil­lemme ja suuhy­gie­nis­teil­lemme helposti ajan nettia­jan­va­rauk­ses­tamme tai puheli­mitse. Täydet…

Varaa aika

Oulun toimi­piste

Kirkkokatu 27 A, 3 krs.
90100 Oulu
08 375 190

Iin toimi­piste

Valta­rintie 2
9100 Ii
 050 466 4899